Jaargang 2 - September 2006

In dit nummer

Utrecht Vernieuwt heeft vanaf nu een projectstijl!
De nieuwe projectstijl is ontwikkeld om meer samenhang in de 'overkoepelende' communicatiemiddelen te creëren, zodat Utrecht Vernieuwt zowel binnen de eigen organisatie als naar de buitenwereld een eenduidig gezicht heeft en herkenbaar is. Met de projectstijl wil Utrecht Vernieuwt uitstralen dat het erom gaat dat mensen prettiger wonen in hun wijk. Voorbeelden van communicatiemiddelen waarop de projectstijl wordt toegepast zijn brochures, protocollen, deze nieuwsbrief, informatiemappen en uitnodigingen voor themabijeenkomsten. Daar waar een corporatie met zijn bewoners communiceert over een project, wordt uiteraard gewoon de huisstijl van de corporatie toegepast.

Verhoging plafond Startersregeling
voor 2006
Het aantal aanvragen voor de Utrechtse Startersregeling steeg sterk in 2006. Op dit moment is het uitgavenplafond van
€ 1,7 miljoen al in zicht. Het college vindt het belangrijk dat starters op de Utrechtse woningmarkt gemakkelijker een woning kunnen kopen. Daarom stelt zij voor 2006 een hoger uitgavenplafond vast, op € 2,8 miljoen. Feitelijk wordt het budget voor 2007 nu eerder aangesproken. Dit najaar worden nieuwe voorstellen voor financiële uitbreiding van de Startersregeling gedaan. Hierbij stelt de Minister van VROM extra budget beschikbaar voor lokale startersregelingen.

    


De 100e starterslening is afgegeven aan deze bewonersLevenslustig Ondiep in uitvoering
Levenslustig Ondiep is in uitvoering! Mitros, AxionContinu groep, Aveant, Portes, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben daarvoor in februari 2006 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Medio 2006 heeft de provincie de regie over het programma overgedragen aan de gemeente. Er zijn rond de Plantage,

 

het Boerhaaveplein en het Thorbeckepark inmiddels 28 (deel) projecten gestart, van dagopvang voor ouderen tot nieuwe woningen en van activiteiten voor jongeren tot een gezondheidscentrum. Op 25 september heeft de Stuurgroep Levenslustig Ondiep zich gebogen over de eerste voortgangsrapportage. De Stuurgroep is optimistisch over de gang van zaken in het gehele programma, maar blijft wel alert op de voortgang van de projecten. Communicatie met bewoners krijgt veel aandacht binnen het programma Levenslustig Ondiep. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat er speelt en wie er meedoet.

Nieuwbouw in Geuzenwijk
Woningcorporatie Mitros gaat aan de rand van de Geuzenwijk (Marnixlaan, Van Hoornekade, Blois van Treslongstraat, Koppestokstraat) 227 woningen slopen om er op dezelfde plek 229 nieuwe woningen voor terug te bouwen. Bewonersonderzoek heeft uitgewezen dat een meerderheid van de huidige bewoners instemt met sloop.
De ontwikkeling past in het 'Wijkontwikkelingsplan Zuilen'. De planning gaat uit van sloop en start van de bouw eind 2007/begin 2008.
De voorgestelde nieuwbouw bestaat uit 43 eengezinswoningen en 186 appartementen en maisonnettes Het gaat om zowel koopwoningen (158) als huurwoningen (71). Het college heeft de 'Nota van Uitgangspunten Geuzenwijk Marnixlaan' vrijgegeven voor consultatie.

 

Op 11 september 2006 is door de gemeente en Mitros een informatieavond gehouden voor alle belanghebbende partijen. Zij kunnen hun visie op de plannen aan het college kenbaar maken. Na de consultatieperiode wordt de Nota van Uitgangspunten definitief door het college vastgesteld en wordt een artikel 19 WRO-procedure (vrijstelling bestemmingsplan) gestart.

Bewonersavond complex Bucheliusstraat Tuinwijk
Portaal en de Stichting Stuurgroep Huurdersbelang de Tuinwijk hebben tijdens een bewonersavond op 18 september jl. de stand van zaken rondom de verbeteringen aan het complex Bucheliusstraat aan de bewoners toegelicht. Begin dit jaar ondertekenden zij het Startdocument over de toekomst van het complex.

  


Informatieavond in buurthuis de Leeuw

Sindsdien zijn een gezamenlijk Analyse en Programma van Uitgangspunten afgerond, waarin de technische en sociale staat van de woningen wordt beschreven, en in grove lijnen de aanpak van het verdere vervolg. Het niveau van de ingreep (grootschalig onderhoud of renovatie) is nog onbekend. Om dat te kunnen vaststellen, worden per woning opnames verricht.
Tijdens de bewonersavond zijn veel vragen gesteld. De meeste vragen gingen over de noodzaak van de renovatie in verband met de huidige onderhoudsstaat van de woningen, over inspraakmogelijkheden en over de planning. Naar verwachting wordt in 2009 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.Big!Move en UCEE-station Overvecht in november van start
Minister Nicolaï heeft tijdens een werkbezoek aan Overvecht 25 september jl. nog € 200.000 extra toegezegd voor projecten in Overvecht, namelijk Big!Move (gezondheidsbevordering) en UCEE-station Overvecht (jongeren aan de slag met nieuwe media). Hierdoor kunnen deze projecten in november 2006 starten. Dit zijn onderdelen van het plan 'Doe mee in Overvecht', waaraan het rijk eerder al 2 miljoen euro heeft toegekend. Het extra geld komt uit een rijksbudget voor vernieuwende en onorthodoxe plannen.
'Doe mee in Overvecht' stimuleert bewoners om zelf in actie te komen om hun gezondheid, woon- en leefmilieu en toekomstkansen te verbeteren. Het plan is door bewoners, welzijnswerk, gezondheidszorg, woningcorporaties, sport- en cultuurinstellingen en gemeente gezamenlijk gemaakt.

Extra aandacht voor Overvecht
Overvecht is zowel vanuit de 'impulsregeling Sociale Herovering', als vanuit de Nieuwe Vitale Coalities aangewezen als aandachtswijk. De impulsregeling is bedoeld om bewoners uit het sociaal isolement te halen, hen te mobiliseren en de negatieve spiraal in de wijk te doorbreken. Nieuwe Vitale Coalities is een nieuwe aanpak die bestaat uit het zoeken naar

 

maatwerkoplossingen voor de problemen in de wijk, waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen centraal staat. De wijk krijgt drie bestuurlijke ambassadeurs (het zogenaamde 'adoptieteam'): Annet Bertram namens het Rijk, Rinda den Besten namens de gemeente en Pieter Winsemius als onafhankelijke derde. Aart Jan de Geus (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is 'adoptieminister'. Het adoptieteam gaat er voor zorgen dat er in mei 2007 een aantal concrete oplossingen zijn bereikt, zoals 60 extra banen voor jongeren, een plek voor een werkhotel en de inrichting van vijf (flat-) woningen als ontmoetingsplaats voor bewoners. Verder wil het adoptieteam bereiken dat er in mei 2007 definitieve besluiten liggen voor twee gebieden: een integraal gebiedsplan voor de
Zambesi-/Tigrisdreef en een woningbouwplan voor de Braille-/Bruisdreef.

Utrecht blij met extra aandacht kabinet voor Overvecht
Marka Spit, wethouder Sociale en Economische Zaken: "Door deze twee initiatieven (Pechtoldgelden en nieuwe vitale coalities) in één wijk uit te voeren denkt Utrecht een maximaal resultaat te kunnen realiseren. 'Meedoen' is het centrale woord voor de wijk en dat sluit ook goed aan bij de impulsregeling voor Sociale Herovering."

 

Ook wijkwethouder Rinda den Besten is blij met de extra aandacht van het kabinet: "De steun van het kabinet komt op het goede moment, want het is erop of eronder voor Overvecht. We gaan nu alle handen in elkaar slaan om de neerwaartse spiraal in de wijk om te buigen. Overvecht moet weer een wijk worden waar iedereen - van jong tot oud - fijn kan wonen, werken, winkelen, sporten en spelen.

"Overvecht is één van de dertien aandachtswijken die door kabinetsleden zijn 'geadopteerd'; meer informatie hierover staat op de site van het
ministerie van VROM.

Agenda

3, 4 okt

training bewonersparticipatie. Klik hier voor meer informatie

12, 13 okt +
16, 17 nov

cursus herstructurering en beheer van naoorlogse woonwijken. Klik hier voor meer informatie

18 okt
                      

laatste Nirov-excursie "Stedelijke Vernieuwing in 6 excursies" in het kader van de 56-wijken aanpak, naar Kanaleneiland en Transwijk. Klik hier voor meer informatie.

19 okt
13.00-17.00 uur

Woondag 2006, thema "tempo, maatwerk & draagvlak". Locatie: Stadion Galgenwaard, Van der Lindenzaal. Genodigden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen, zij kunnen zich tot 12 oktober aanmelden bij g.bottenberg@utrecht.nl 
klik hier voor meer informatie

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven