Jaargang 3 - februari 2007

In dit nummer

 

 

Extra investeringen Portaal
Woningbouwcorporatie Portaal gaat de komende 5 jaar 165 miljoen extra investeren. Niet alleen in fysieke maatregelen, maar met name in sociale doelen, waardoor de wijken prettig en veilig worden en de maatschappelijke positie van mensen met weinig kansen verbetert. Het bod is de reactie van Portaal op de oproep van VROM-minister Winsemius om te investeren in aandachtswijken. In Utrecht bedragen de investeringen 25 miljoen euro. Het grootste deel daarvan (18 miljoen) gaat naar de aandachtswijken Overvecht en Kanaleneiland.

  

De ambitie van de corporatie is in lijn met het VROM-raadadvies Stad en Stijging, dat de sociale stijging van bewoners in de stedelijke vernieuwing centraal stelt. "Alleen investeren in goede huisvesting is niet genoeg gebleken. Investeren in mensen leidt tot meer kansen, betrokkenheid bij de maatschappij, beter samenleven en tot meer geluk. En daarmee ook tot minder maatschappelijke kosten", aldus Portaal.
Het bod van Portaal Utrecht is na te lezen op de websiteSleutelfiguren over de toekomst van Utrecht Vernieuwt
In december heeft een overleg plaatsgevonden met alle sleutelfiguren van Utrecht Vernieuwt: wethouder Harrie Bosch, de directeuren van de gemeentelijke diensten DMO, DSO en OGU en van de corporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal, het gemeentelijke hoofd Wonen en de zes gebiedsmanagers van gemeente en corporaties. Op tafel lag de vraag wat nodig is om Utrecht Vernieuwt tot een succes te maken:

Focus op meer perspectief voor bewoners
Utrecht Vernieuwt moet minder over vastgoed en meer over mensen gaan, de bewoners in de wijken meer perspectief bieden. Perspectief in de zin van kansen op een betere woning en wooncarrière. Maar ook in de zin van zekerheid, bijvoorbeeld over de periode dat een gebied niet aangepakt wordt. Daarnaast moet de fysieke aanpak aangevuld worden met sociale programma's voor onderwijs, werkgelegenheid, vrije tijd, leefbaarheid, veiligheid, welzijn en zorg. Op bescheiden schaal zal Utrecht Vernieuwt de kansen op werk bevorderen door bijvoorbeeld mogelijkheden te creëren voor de vestiging van bedrijven in de wijken.
 
Focus op gebieden
Afgesproken is dat voor Kanaleneiland en Overvecht met alle partijen tezamen een toekomstperspectief wordt gemaakt, waarin transformatie-, renovatie- en beheergebieden worden benoemd. Ook krijgt iedere wijk een gebiedsmanager van de gemeente en van de corporaties. De gebiedsmanager heeft het overzicht over alle processen en projecten van Utrecht Vernieuwt in zijn gebied en lost problemen op. Binnen de gemeente krijgt Utrecht Vernieuwt een programmabureau met als directeur Marian Teer.

Steviger samenwerking
Ten slotte spraken de sleutelfiguren af steviger te gaan samenwerken en 'er meer bovenop' te gaan zitten.

Nieuwbouw in Geuzenwijk
Aan de rand van de Geuzenwijk (Marnixlaan, Van Hoornekade, Blois van Treslongstraat, Koppestokstraat) gaat Mitros 227 woningen slopen en 237 nieuwe woningen terugbouwen. Bewonersonderzoek wees uit dat een meerderheid van de huidige bewoners instemt met de sloop. De voorgestelde nieuwbouw bestaat uit 48 eengezinswoningen en 189 appartementen en maisonettes. Het gaat om zowel koopwoningen (165) als huurwoningen (72). De bouwhoogte varieert van drie tot zes woonlagen.

  

Het College heeft de Nota van Uitgangspunten 'Geuzenwijk Marnixlaan' vastgesteld. Nu dit is gebeurd, kan een artikel 19-procedure worden gestart om het bestemmingsplan te wijzigen. De planning gaat uit van sloop en start van de bouw eind 2007/begin 2008.

Meer informatie is te vinden op de website van Mitros of bij Dianne Westerink of Peter Smit, tel. 030-286 1683.

Start bouw 240 huurappartementen Langerak
Op vrijdag 16 februari is Mitros feestelijk van start gegaan met haar tot nu toe grootste bouwproject met huurappartementen in Leidsche Rijn. Mitros bouwt 240 ruime huurappartementen aan de Langerakbaan tegenover basisschool De Achtbaan. De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen met elk een parkeergarage. Iets meer dan de helft is sociale huurwoning: in het oostelijk gebouw komen 124 appartementen met een sociale huur; in het westelijke gebouw komen 116 appartementen in de vrije huursector.

  

De woningen worden opgeleverd van eind 2008 tot en met het eerste kwartaal van 2009.
Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van Mitros.

Woningbouwproductie 2006 boven verwachting
Het tempo van de woningbouwproductie in Utrecht is het afgelopen jaar flink opgevoerd. Ruim 3500 nieuwe huizen werden opgeleverd, waarvan 2300 in Leidsche Rijn en 1200 in de bestaande stad. Dit zijn 400 woningen meer dan het geplande aantal van 3100. Ook in de komende jaren wil het Utrechtse college van B&W de woningbouwproductie op dit hoge niveau van 3500 per jaar houden.
In Leidsche Rijn zijn vooral woningen opgeleverd in de wijken Terwijde (742 woningen) en Vleuterweide (872 woningen). In de bestaande stad zijn het afgelopen jaar onder andere 115 woningen in 'de Dichtershof' en 97 in 'de Libertijn' gebouwd (wijk West). Ook wat betreft de studentenhuisvesting is een flinke slag gemaakt in de productie.
Meer informatie: bestuurscommunicatie stadhuis Utrecht: Dianne Westerink of Peter Smit, tel. 030-286 1683.Ella Vogelaar programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie
Op 22 februari 2007 is het vierde kabinet-Balkenende beëdigd. Het ministerie van VROM krijgt een minister van VROM (Jacqueline Cramer) en een programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie (Ella Vogelaar). Tot het programma van deze minister behoren de beleidsterreinen integratie en inburgering, coördinatie integratie minderheden, antidiscriminatie, grotestedenbeleid, wonen, huisvesting, huurbeleid/huurtoeslag, buurtbudgetten, bestrijden van lokale overlast en bevorderen buurtgerichte veiligheid. Deze beleidsterreinen (en budgetten en dienstonderdelen) van de ministeries van VROM, Justitie en BZK worden in het programma ondergebracht.


Agenda

13 en 14 maart

Training Bewonersparticipatie Utrecht
Meer informatie en aanmelden op de website van Geoplan

15 maart

Congres: de openbare ruimte, wat levert het op? Spoorwegmuseum Utrecht
Meer informatie en aanmelden op de website Levende Stad.

21 maart

Ondertekening Prestatieafspraken 2007-2010 door gemeente Utrecht en Utrechtse woningcorporaties. In dit convenant staan afspraken over de gezamenlijke aanpak van de Utrechtse woningmarkt de komende vier jaar. Aansluitend persconferentie. Voor meer informatie: Bestuurscommunicatie, Peter Smit/Dianne Westerink, tel. 030-286 1683.

21 maart

KEI-vrjrsparty met als thema: Stedelijke vernieuwing onder Balkenende IV: een nieuwe lente? Meningen vanaf de zeepkist!
Verkadefabriek, Den Bosch. Meer informatie en aanmelden op de website van het KEI-centrum.

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven