Jaargang 3 - juli 2007

In dit nummer


Gebiedsplannen

Wat zijn gebiedsplannen? Deze leggen op gebiedsniveau (groter dan een project, kleiner dan een wijk) vast welke sociale, fysieke en economische maatregelen worden getroffen, wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe deze maatregelen worden gefinancierd. Ook staat hierin welke delen van een gebied met rust worden gelaten en hoe met het beheer en de communicatie tijdens en na de uitvoering wordt omgegaan. Het proces per gebied start met een integrale diagnose van wat er noodzakelijk is om tot vernieuwing te komen. In Overvecht lopen in dit kader twee pilots: Spoorzone en de Gagel. Van beide aanpakken lichten we in deze nieuwsbrief een tipje van de sluier op.

Overvecht de Gagel Vernieuwt
Bijzonder in de aanpak van Overvecht de Gagel is de omvang van het gebied (heel Overvecht Noordoost tussen de Carnegie-, Einstein- en Karl Marxdreef) en de brede aanpak met sociale maatregelen. Hierdoor kan er daadwerkelijk een impuls aan het gebied gegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan het clusteren van scholen, het toevoegen van eengezinswoningen en het creëren van een woonservicezone. Bijzonder is ook het woonkansenonderzoek. De corporaties Mitros en Portaal gaan samen met Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling met bewoners praten om erachter te komen welke wensen en problemen er spelen. Vervolgens hulp op maat bieden. Eerst een stap vooruit wat betreft werk, opvoeding, taal en zelfredzaamheid voordat er sprake is van sloop.

 

Communicatie
Bewoners worden regelmatig geïnformeerd over dit project via een speciale nieuwsbrief en muurkranten tijdens de consultatie. Deze zijn te downloaden via www.overvechtdegagelvernieuwt.nl
Na de zomer start een breed consultatietraject. Naast inloopbijeenkomsten, gaat theatergezelschap STUT in de lift 1- minuut- gesprekjes voeren en verhalen van de bewoners verzamelen. Verschillende bewonersgroepen organiseren een olympiade waarin ze de gemeente en corporaties van een onderbouwd advies gaan voorzien. Ook voor de huurders en bewonerscommissies zal een bijzonder traject worden opgezet.

Vervolg
Op dit moment zijn de contouren van het gebiedsplan gereed en onderhandelen de partijen in de zomer over de sociale aanpak en de financiering ervan. Op basis van "klavertjes vier", plaatsen waar bewoners prioriteit leggen als het gaat om verbeteringen in de buurt, wordt het plan aangepast en kan iedereen nog een individuele inspraakreactie geven op het gebiedsplan.
Het definitieve besluit over het gebiedsplan is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2008.

Meer informatie: Projectleider Pieter Buisman (van advies- en ingenieursbureau DHV),
tel: 030 - 286 85 74.

Overvecht Spoorzone

Hoe kunnen we versnelling brengen in de herstructurering van Spoorzone Overvecht? Dat was de opdracht aan Bernadette Janssen van bureau BVR.

 

In opdracht van Marian Teer (programmadirecteur Utrecht Vernieuwt) en Ron Onverzaagt (directeur Mitros) werkt zij aan een integraal gebiedsplan voor Overvecht Spoorzone. Op geheel eigen wijze, namelijk met 'hartjes, vlekken en sterren' brengt Bernadette haar boodschap: "het lukt alleen met heel veel positieve energie. Het project is daarom ook gestart met het benoemen van alle kansen in de wijk. Kansen voor de huidige bewoners, de mogelijk toekomstige bewoners en voor Utrecht als woonstad. Vanuit de kansen benadering is een strategie bedacht voor de aanpak op korte termijn en de langere termijn.

De strategie gaat dus niet over de problemen oplossen maar over kansen oppakken en uitvergroten. Er zijn drie sporen uitgezet: de hartjes, de vlekken en de kansprojecten.

De hartjes zijn de stabiele stukken van de wijk. Het Verwey-Jonker instituut heeft bewoners gevraagd wat de hartjes in de wijk zijn, en wat de hartjes nodig hebben om flink door te kunnen blijven kloppen. De hartjes zijn namelijk een belangrijke basis voor de wijk.

De vlekken zijn de buurten in de wijk die in aanmerking komen voor sloop/ nieuwbouw of hoog niveau renovatie. De woonwensen van de huidige bewoners spelen hier een grote rol; wat zijn hun dromen en wensen, wanneer is het voor hen een positieve keuze om te verhuizen; welke belangen spelen op de korte termijn. Voor de lange termijn gaat het om de koppeling van een aantal herontwikkelingsprogramma's zodat nieuwbouw over meer gaat dan alleen het wonen.

De kansprojecten (de sterren) zijn de projecten die de Spoorzone op de kaart kunnen zetten. Projecten die de wijk op een nieuwe manier vervlechten met de stad maar ook iets toevoegen aan het woon- en werkmilieu van de Spoorzone.

Alle sporen komen samen in één investeringsstrategie en worden ingevuld door samenwerking met diverse groepen. Uiteindelijk is iedereen een investeerder.

Over de inhoud van de projecten die uit de verschillende sporen komen zal na de zomer meer bekend worden gemaakt.

Meer informatie: projectleider Bernadette Janssen (van BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur), tel: 010 - 225 14 10.

Wie is Luit Hoogenberg?
In 2003 zijn de eerste plannen gepresenteerd om de buurt rond de Churchillaan (As Kanaleneiland) een impuls te geven. Na veel werk achter de schermen staan we aan de vooravond van de werkelijke start. Het Niels Stensen College is gesloopt, de voorlopige ontwerpen van de eerste twee deelprojecten (Niels Stensen en Sportveld) zijn bijna afgerond en de benodigde artikel 19 procedures zijn in voorbereiding. De corporaties Mitros en Portaal zijn op dit moment intensief in gesprek met hun huurders over de plannen en het herhuisvestingtraject. Na de zomer vindt een presentatie plaats van de plannen en de voorlopige ontwerpen van de eerste twee deelprojecten aan bewoners en belangstellenden.

 
  Foto Erik Kohl


Luit Hoogenberg is sinds 1 juni de nieuwe directeur van het Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) As Kanaleneiland, waarin gemeente, beide corporaties en de projectontwikkelaar participeren. Luit: "Mijn opdracht is ervoor te zorgen dat het project As Kanaleneiland binnen de afgesproken financiële kaders en volgens de afgesproken planning wordt gerealiseerd. Daarbij moet ik boven de partijen staan en als boegbeeld voor het project optreden. Het gaat er nu vooral om dat we laten zien dat we de beloften én de ambities gaan waarmaken. Ik wil ervoor zorgen dat we via een realistische planning, zo snel mogelijk, aan de slag gaan en daarmee onze afspraken "zichtbaar" voor de bewoners nakomen."
Wat mogen we de komende maanden van je verwachten?
"Die eerste fase, daar moeten we mee aan de slag. Het gaat om ruim 500 woningen, waarbij we ook kijken naar ruimte voor voorzieningen, zoals de uitbreiding van het winkelcentrum, het Wijkservicecentrum en een bibliotheek. Ook opleidingen aan het ROC met liefst een cultureel opleidingpakket waardoor we Kanaleneiland op de kaart zetten."Ondiepers kiezen voor hun eigen wijk
Uit een door woningcorporatie Mitros uitgevoerd onderzoek blijkt dat 46% van de mensen die in (de Utrechtse wijk) Ondiep moeten verhuizen, omdat hun woning gesloopt gaat worden, positief kiezen voor Ondiep om een nieuwe woning te vinden. Dit is opmerkelijk, omdat in de rest van Nederland dit percentage maximaal 30% is. In Ondiep ligt dat percentage hoger omdat er meer mogelijkheden worden geboden dan alleen terugkeer in nieuwbouw op dezelfde plek. Bewoners van sloopwoningen kunnen ook met voorrang doorverhuizen naar andere nieuwbouw of naar een bestaande woning in de buurt. En blijkbaar maken bewoners goed gebruik van hun mogelijkheden. Dat betekent dat de doelstelling "wie in de wijk wil blijven, moet in de wijk een woning kunnen krijgen" goed gehaald wordt.

Relatie Utrecht Vernieuwt en Krachtwijken?
Gemeentelijk programmadirecteur Utrecht Vernieuwt Marian Teer, is ambtelijk verantwoordelijk voor de door het Rijk geïntroduceerde 40-wijkenaanpak (van aandachts- naar krachtwijken). Wat is de relatie tussen Utrecht Vernieuwt en de Krachtwijken? Marian Teer:
"Wat mij betreft sluit de 40-wijkenaanpak naadloos aan bij het programma Utrecht Vernieuwt dat we als gemeente samen met de Utrechtse woningcorporaties uitvoeren. Utrecht Vernieuwt gaat ook over de mensen in de wijken, is ook gericht op het bieden van perspectief voor de bewoners en omvat zowel fysieke, sociale als economische investeringen en activiteiten. In het bijzonder zijn we hierbij gericht op Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven. Bij de 40-wijkenaanpak gaat het om een integrale aanpak, met accenten op wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Op dit moment worden voor de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep, Hoograven en Kanaleneiland integrale wijkactieplannen opgesteld met meetbare doelstellingen en afspraken met partijen. Hoograven en Zuilen (als geheel) liften dus mee in de Utrechtse aanpak van de Krachtwijken. We willen hierbij maximaal gebruik maken van bestaande plannen, structuren en processen. Bij de voorbereiding ervan zijn tal van instellingen en organisaties betrokken. En niet alleen vanuit het programma Utrecht Vernieuwt zelf, maar ook vanuit andere gemeentelijke programma's zoals Utrecht Veilig en Masterplan Primair Onderwijs zal aan de totstandkoming van de Krachtwijken worden bijgedragen. De inzet van het rijk kan zo een extra impuls geven aan leefbare, toekomstbestendige wijken. In het najaar sluiten we een 'charter' af waarin het Rijk en gemeente in partnership tekenen voor de uitvoering van de wijkactieplannen".Nieuwe gezichten Utrecht Vernieuwt
Met ingang van 1 juli hebben de drie gebiedsmanagers Madeleine Lenagh, Pieter Buisman en Karin Diederen van Utrecht Vernieuwt hun werk overgedragen aan de sector programma's van StadsOntwikkeling. Marian Teer is programmadirecteur Utrecht Vernieuwt, daarnaast zal de sector programma's bestaan uit 10 gebiedsmanagers en een aantal staffunctionarissen.

De benoeming van de gebiedsmanagers en staffunctionarissen is pas per 1 januari 2008 een feit. Tot die tijd wordt het werk van de gebiedsmanagers opgepakt door:


Pieter Buisman blijft wel projectleider Overvecht De Gagel. Tijdens de overgangsperiode tot 1 januari 2008 kan de postbus utrecht-vernieuwt@utrecht.nl als contactadres gebruikt worden.

Nieuwbouwplannen Noordzeestraat e.o.

Aan de Noordzeestraat, Grevelingenstraat, de Dongestraat en de Waalstraat worden 77 woningen vervangen door nieuwbouw.  68 bewoners zijn inmiddels verhuisd. Bo-Ex verwacht in het voorjaar van 2008 te starten met de sloop. Het nieuwbouwplan omvat ca. 50 a 60 eengezinswoningen en 25 appartementen.

Op dinsdag 10 juli 2007 wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Hiervoor zijn bewoners uit de wijk, en de voormalige bewoners van de huurwoningen, uitgenodigd.

 
  Foto Peter Oey

Op de bijeenkomst wordt door de gemeente de concept Nota van Uitgangspunten toegelicht. 
Bo-Ex geeft een toelichting op de bouwplannen. De concept Nota van Uitgangspunten gaat na de informatiebijeenkomst naar het college van B&W voor besluitvorming.

Voor meer informatie kunt u bellen met Wim Beelen, wijkaccountmanager van Utrecht Zuidwest, 030 - 286 4096 of Peter Witteman, projectmanager van Bo-Ex, 030 - 282 79 11.

Renovatie NS-huizen Tuinwijk
Sinds 2005 zijn de Stichting Stuurgroep Huurdersbelang de Tuinwijk (bewonersorganisatie) en woningcorporatie Portaal bezig met de uitwerking van plannen voor het complex aan Bucheliusstraat en omgeving. De bedoeling is om tot een eventuele renovatie van het complex te komen. Het proces verloopt tot nu toe in goed overleg met de bewonersorganisatie. Er zijn al vele gezamenlijke stappen gezet. Nu is het zover dat in alle 180 woningen een uitgebreid onderzoek gaat plaatsvinden naar de staat ervan. Dit onderzoek is heel belangrijk om de plannen verder uit te kunnen werken. Omdat het onderzoek veel van de bewoners vraagt (hun hele huis wordt onderzocht en zij krijgen zelf ook nog vragen) is ervoor gekozen de start ervan samen met de bewoners te markeren.

 
  Foto Iris van Veen

Donderdag 14 juni heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden in het bijzijn van wethouder Bosch.Agenda

20, 21 sept
18, 19 okt
6, 7 dec

Masterclass Stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling door het Lectoraat Regie Stedelijke Vernieuwing Meer informatie en aanmelden op de website van het Lectoraat 
Diverse locaties
Aanmelden kan tot 15 augustus 2007.

13 sept

Nirov-excursie stedelijke vernieuwing naar Dordrecht-West. Thema: wijkeconomie en maatschappelijk vastgoed.
Meer informatie en aanmelden op de website van Nirov.


In verband met de zomervakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief in september.

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven