Jaargang 2, Nr 01 - Maart 2006       

   


Utrecht Vernieuwt
Nieuwsbrief voor professionals werkzaam in de stedelijke vernieuwing in Utrecht

Maart 2006


In deze nieuwsbrief:


Start vernieuwing Ondiep

Ondiep wordt de komende jaren fors vernieuwt. Na jaren van voorbereiding wordt die vernieuwing nu ook echt zichtbaar.

Ahornstraat nu

Ahornstraat 2007


Ahornstraat

Op het nu nog braakliggende terrein aan de Ahornstraat staat in de zomer van 2007 een nieuw complex met 83 sociale huurappartementen. In maart start de bouw, eind 2006 worden de woningen aan nieuwe huurders toegewezen.


Heringastraat e.o.nu

Heringastraat e.o. 2007


Heringastraat

De woningen aan de Heringastraat zijn sterk verouderd en worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Vanaf maart gaat het eerste blok van 35 woningen plat en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In de zomer van dit jaar wordt het tweede blok gesloopt. Alle bewoners hebben inmiddels vervangende woonruimte gevonden. De eerste nieuwe woningen worden naar verwachting in het voorjaar van 2007 opgeleverd.

Witte Wijk

Ten slotte is Mitros begonnen met de renovatie van 104 woningen in het middengebied Witte Wijk (het gebied rond de Olmstraat).

Overigens krijgen alle nieuwbouwwoningen in Ondiep stadsverwarming.


Overdracht Levenslustig Ondiep

 

Op 1 maart vond de overdracht plaats van het uitvoeringsprogramma Levenslustig Ondiep 2005-2012 van de provincie aan de gemeente. Met de uitvoering is een bedrag van bijna € 64 miljoen gemoeid. Een stimuleringsbijdrage van € 4 miljoen van de provincie Utrecht levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering.
Begin 2003 wees de provincie Ondiep aan als pilot om zich te ontwikkelen tot een levensloopbestendige wijk. Ondiep wordt vernieuwd tot een wijk waar het prettig en veilig wonen is voor mensen van alle leeftijden met verschillende leefstijlen. Zo krijgt Ondiep allerlei nieuwe voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum, een wijkloket en diverse speelplekken. En komt er een veel grotere variatie aan woningtypen in de wijk, zoals woningen voor senioren en gehandicapten. Alles bij elkaar gaat het om een omvangrijk vernieuwingsprogramma, waarbij woningcorporatie Mitros, zorgaanbieders AxionContinu en Aveant, welzijnsorganisatie Portes, gemeente en provincie Utrecht betrokken zijn.


Draagvlak voor aanpak Noordzeestraat

Een meerderheid van 70% van de bewoners van complex 106/107 in de Noordzeestraat (Rivierenwijk) stemt in met de nieuwbouwplannen van Bo-ex. Dit is de uitslag van
een draagvlakmeting waaraan alle bewoners meewerkten. Bo-ex maakt dit voorjaar nieuwbouwplannen voor de vervanging van de 76 huurwoningen door huur- en koopwoningen. Bewoners mogen meedenken over de nieuwbouw. De sloop start waarschijnlijk in de herfst van 2007. In de tussenliggende periode wordt via tijdelijke huurcontracten voorkomen dat de woningen leeg staan. Om de vragen van bewoners over de gevolgen van
de nieuwbouw op te vangen, organiseert Bo-ex wekelijks
een spreekuur in de wijk.Herstructurering Niftarlakeplantsoen e.o. kan starten!

Woningcorporatie Portaal en de Initiatiefgroep van Complex 8 zijn het eens over de aanpak van het complex aan het Niftarlakeplantsoen in Zuilen. Nu kan gestart worden met de uitwerking van een definitief plan voor de buurt en met het opstellen van een Sociaal Plan. Portaal werkt ook hierbij samen met de bewonersgroep.
Ter gelegenheid van de herstructurering is een boekje uitgebracht waarin bewoners vertellen over hoe het is om in Zuilen te wonen. Het boekje "Bewoners van Complex 8, schakel tussen verleden en toekomst" is te bestellen bij het Infocentrum Utrecht-Zuilen, tel: 030 - 244 10 74, e-mail: infocentrum@utrecht-zuilen.nl.Vier miljoen voor stedelijke vernieuwing Utrechtse wijken

De Lessepsbuurt in Zuilen, de Robijnhof en Rotsoord in Hoograven krijgen geld uit de impulsregeling van het ministerie van VROM. Ook komen middelen beschikbaar voor het werk van de gebiedsmanagers van Utrecht Vernieuwt. In totaal gaat het om een bedrag van €4 miljoen.
In de Lessepsbuurt wordt na renovatie van de woningen door Mitros de openbare ruimte opgeknapt. Ook Rotsoord krijgt een bijdrage voor de aanpak van de openbare ruimte. In het project Robijnhof worden -naast de aanpak van de openbare ruimte - de door Gerrit Rietveld ontworpen woningen door de Bo-ex gerenoveerd en teruggebracht naar hun oorspronkelijke ontwerp.


Overvecht opgenomen in 56-wijkenaanpak

Naast Zuilen/Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven is nu ook Overvecht opgenomen in de 56-wijkenaanpak van het ministerie van VROM. Met de 56 wijkenaanpak wil minister Dekker het vernieuwingsproces in deze naoorlogse probleemwijken stimuleren. Wethouder van Kleef is blij dat de gemeente en de corporaties de minister hebben kunnen overtuigen dat in Overvecht voortvarend gewerkt wordt aan de vernieuwing van de wijk.
De vernieuwing van Overvecht wordt de komende 10 jaar geīntensiveerd. Benieuwd wat er gaat gebeuren? Kijk op: Uitvoeringsprogramma Overvecht 2005-2010.STUW aanbod voor nieuw college

"Verheugend dat de STUW haar betrokkenheid bij de stad nog eens benadrukt en zich voorneemt haar eigen rol daadkrachtig ter hand te nemen". Aldus de  Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling over de STUW plannen tot 2010. Besloten is dat het dossier overgedragen wordt aan een nieuw gemeentebestuur. Het aanbod van STUW, het samenwerkingsverband van de Utrechtse corporaties Bo-ex, Mitros, Portaal, SSHU en GroenrandWonen, bestaat onder andere uit het bouwen van extra sociale woningen voor marktconforme grondprijzen in Leidsche Rijn en in de stad. De gemeente moet zorgen voor grond/locaties. De STUW wil verder 200 woningen en 300 onzelfstandige eenheden aankopen in populaire wijken, 600 ā 800 woningen in een hoger prijs- en kwaliteitssegment brengen en 600 woningen extra verkopen in herstructureringswijken. Hiermee moet er een evenwichtiger opbouw van de woningvoorraad komen. Ook wil de STUW experimenteren met woningtoewijzing om de doorstroming te bevorderen en starters meer kans op een woning te kunnen bieden.


 

Gebiedsplannen definitief

De stuurgroep Utrecht Vernieuwt heeft op
18 januari ingestemd met de gebiedsplannen van aanpak voor de drie gebieden: Noordwest/Binnenstad, Overvecht/Noordoost/Oost en Zuidwest/West/Zuid. In de plannen staat
een inventarisatie van de projecten in de gebieden. Daarnaast omvatten de plannen zowel de fysieke als sociale aspecten van de stedelijke vernieuwing.


Agenda


Donderdag 16 - 3 13.45 uur Utrecht Vernieuwt in praktijk. Bijeenkomst voor professionals over het Draaiboek Herhuisvesting en beheer bij herstructurering, locatie: Karel V, Utrecht. Deelname gratis. Aanmelden niet meer mogelijk.
Donderdag 23 - 3 12.00 - 18.00 uur Seminar Stedelijk Interieur voor professionals in de openbare ruimte. Thema: Stedelijke vernieuwing, zo doe je dat! Locatie: Ecodrome, Zwolle. Deelname gratis. Aanmelden bij Tessa van der Heiden: 033- 4626061.
Voor degenen die de 23e niet kunnen: hetzelfde seminar wordt ook gegeven op 6 april in Bouw RAI in Amsterdam van 9.00 - 15.00 uur.
Woensdag 29 - 3 9.00 uur Werkbezoek minister Dekker aan Overvecht.

Ook op de hoogte blijven van renovatie en herstructurering in Utrecht?
Schrijf je dan nu in voor deze nieuwsbrief. Vanaf 2006 verschijnt de nieuwsbrief maandelijks.

Inschrijven

Uitschrijven


Colofon:
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt in opdracht van de samenwerkende Utrechtse woningbouwcorporaties en de gemeente Utrecht.


Eindredactie: Brigitte Janssen


Vragen en reacties:
b.r.l.janssen@utrecht.nl


Foto's: Erik Kohl