Jaargang 2 - Oktober 2006

In dit nummer

 • Meer rechten voor huurders sloopwoningen
 • Akkoord Bo-Ex en bewonersfederatie complex 507
 • Eerste paal Rijnbaan
 • Opening Wijkservicecentrum West
 • KEI-dag 2006: op zoek naar de kwaliteiten en kansen van de stadswijk
 • Hoge opkomst Woondag 19 oktober
 • Vooraankondiging bijeenkomsten 14 december en 24 januari
 • Agenda  Meer rechten voor huurders sloopwoningen

  Bewoners van woningen die in het kader van Utrecht Vernieuwt gesloopt worden, krijgen meer mogelijkheden om een nieuwe en betere woning te vinden. De gemeente, woningcorporaties en bewonersorganisaties hebben daarover afspraken gemaakt. De nieuwe afspraken houden in:
  - Woonduur gelijk aan wachttijd
  De woonduur wordt voor 100% omgezet in wachttijd bij het zoeken naar andere woonruimte binnen de gemeente Utrecht. Deze afspraak geldt voor alle huurders van aangewezen DUO-projecten, ongeacht of sloop vaststaat. - Wooncarrière mogelijk
  Huurders van te slopen woningen die in de eigen buurt of wijk willen blijven wonen, kunnen er nu qua woningtype op vooruit gaan. Het gaat hierbij om een proef van 2 jaar.
  - Voorrang mogelijk in groter gebied
  Het wordt voor huurders van te slopen woningen mogelijk om met voorrang een geschikte woning te zoeken in de hele wijk of zelfs nog daarbuiten.
  - Eerder zoeken mogelijk
  Bewoners kunnen eerder gaan zoeken naar een andere woning en gebruik maken van financiële regelingen. Voortaan kan de urgentieverlening vastgesteld worden zodra gemeente en corporatie het eens zijn over de toekomstige ontwikkeling van het gebied, er voldoende draagvlak onder de bewoners is en de corporatie het met de bewoners overeengekomen Sociaal Plan heeft vastgesteld.
  Voor meer informatie: Communicatieadviseur Utrecht Vernieuwt, Brigitte Janssen, telefoon 030 - 286 85 76.  Akkoord Bo-Ex en bewonersfederatie complex 507
  Bo-Ex en de Bewonersfederatie complex 507 hebben een akkoord bereikt. Al geruime tijd waren beide met elkaar in gesprek over de toekomst van complex 507, dat 354 woningen en 11 bedrijfspanden aan de Kanaalstraat in de wijk Lombok omvat. Na lang overleg is een compromis gevonden, waar beide partijen achter staan. Het is een plan met verschillende keuzemogelijkheden voor bewoners die willen terugkeren. Het plan bestaat uit een combinatie van renovatie en sloop/nieuwbouw. De cultuurhistorisch meest waardevolle woningen zullen op hoog niveau worden gerenoveerd. Daarnaast komen er nieuwbouwwoningen die qua architectuur passen bij de woningen die gerenoveerd worden.
  Tijdens een bewonersavond op dinsdagavond 31 oktober worden het plan en de consequenties aan de bewoners toegelicht. In november wordt een draagvlakmeting gehouden.  Eerste paal Rijnbaan
  Op 28 september is, met het slaan van de eerste paal, begonnen met de vernieuwing van winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland. Het winkelcentrum krijgt een aaneengesloten winkelfront aan de kant van de Van Heuven Goedhartlaan, zonder onoverzichtelijke anonieme verblijfsgebiedjes. Ook de onveilige achterkant van het winkelcentrum wordt aangepakt. De 4 maisonnettes direct op het winkelcentrum worden afgebroken.

   Afbeelding: plan Rijnbaan.

  lllustratie: plan Rijnbaan

  Achter het winkelcentrum komen 8 nieuwe eengezinswoningen en ook komt hier een 35 meter hoog woongebouw met 42 appartementen. De eengezinswoningen liggen met hun voorkant aan het plein. Volgens de huidige planning kan het totale project in 2009 klaar zijn.  Opening Wijkservicecentrum West
  Op 31 oktober opent wethouder Janssen het nieuwe Wijkservicecentrum West aan de J.P. Coenhof 260. Hierin komt ook de balie van Wijkbureau West. In het nieuwe wijkservicecentrum kunnen bewoners van Utrecht West terecht voor advies, informatie en dienstverlening op het gebied van wonen, zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid. Ook vragen over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden hier beantwoord. Wijkservicecentrum West is ontstaan uit een samenwerking tussen onder meer Mitros Wonen Utrecht, Aveant, gemeente Utrecht, welzijnsorganisatie Portes, gezondheidscentrum Lombok en AxionContinu groep. Op 11 september 2006 is door de gemeente en Mitros een informatieavond gehouden voor alle belanghebbende partijen. Zij kunnen hun visie op de plannen aan het college kenbaar maken. Na de consultatieperiode wordt de Nota van Uitgangspunten definitief door het college vastgesteld en wordt een artikel 19 WRO-procedure (vrijstelling bestemmingsplan) gestart.  KEI-dag 2006: "Op zoek naar de kwaliteiten en kansen van de stadswijk"
  Op maandag 6 november vindt in Utrecht de jaarlijkse KEI-partnerbijeenkomst plaats, georganiseerd door KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing en de gemeente Utrecht. Aan de hand van een presentatie van Eric Corijn, een stadssafari en een viertal live recensies van de bezochte wijken wordt de discussie aangegaan over de potenties van de vroeg-naoorlogse stadswijk.
  Ter gelegenheid van hun 5-jarig bestaan brengt KEI de publicatie "Tien jaar stedelijke vernieuwing in vijftig teksten en projecten" uit. Op 6 november krijgt Annet Bertram, directeur-generaal Wonen van het ministerie van VROM, het eerste exemplaar. Tevens krijgen alle deelnemers aan de KEI-dag een CD met het door de gemeente Utrecht uitgevoerde onderzoek naar de naoorlogse (steden)bouwkunst van tien Utrechtse woonwijken.
  Zie voor meer informatie over de KEI-dag de agenda onder aan deze nieuwsbrief.
  Voor meer informatie: Mark Stafleu, gemeente Utrecht, afdeling Stedenbouw en Monumenten, telefoon 030 - 286 44 26.  Hoge opkomst Woondag 19 oktober
  Ruim 140 bezoekers waren aanwezig op de door de gemeente Utrecht, Bouwfonds MAB Ontwikkeling en STUW georganiseerde Woondag 2006. Het thema was "Tempo, maatwerk en draagvlak". Wethouder Harrie Bosch benadrukte in zijn speech de noodzaak om tempo te maken. Harrie: "Het gemeentebestuur geeft hoge prioriteit aan het terugdringen van de hedendaagse woningnood. De wachttijden moeten omlaag. We zetten samen met woningcorporaties en

   Foto: wethouder Harrie Bosch tijdens zijn inleiding op de Woondag.

  Wethouder Harrie Bosch tijdens zijn inleiding op de Woondag.

  ontwikkelaars alles op alles om de woningbouw te versnellen. 'Bouwen, bouwen, bouwen' is voorlopig ons belangrijkste motto". Esther Agricola (KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing) reageerde hierop door te stellen: "Zonder draagvlak kun je geen tempo maken. Laten we niet vergeten dat het vooral om de bewoners gaat. Draagvlak vind ik belangrijker dan tempo!" Aan het eind reikte columnist Jerry Goossen de uitgave Staat van het wonen, Utrecht 2006' uit aan wethouder Bosch. Deze gaf het boek op zijn beurt door aan Ron Hulshoff, voorzitter van De Bundeling, en medeorganisatoren van de Woondag Walter de Boer en Victor Verhoeven.  Vooraankondiging bijeenkomsten 14 december en 24 januari
  - Op donderdag 14 december vindt een bijeenkomst plaats rond het thema "communicatie en het creëren van draagvlak" met en voor alle communicatiemedewerkers betrokken bij Utrecht Vernieuwt. Tijd en plaats: 13.00-15.30 uur, De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht.
  - Op woensdag 24 januari vindt een nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor alle professionals betrokken bij Utrecht Vernieuwt. Netwerken, ontmoeting en een korte terugblik en vooruitblik over Utrecht Vernieuwt. Tijd en plaats: 16.00-18.00 uur, restaurant Griftpark 1, Blauwkapelseweg 30 in Utrecht.


  Agenda
  6 nov KEI-partnerbijeenkomst 2006 "Op zoek naar de kwaliteiten en kansen van de stadswijk"
  12.30 - 20.00 uur
  Pastoefabriek, Rotsoord 3 in Utrecht
  Alle(en) KEI-partners kunnen zich aanmelden via het
  aanmeldingsformulier. Bij het KEI-centrum vindt u meer informatie.
  14 nov

  Symposium "Vernieuwde stad, vernieuwde emoties?"
  Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
  Bij het
  KEI-centrum vindt u meer informatie.

  22 en 23 nov
  en 24 jan
  Masterclass Gebiedsontwikkeling Hotel New York, Rotterdam.
  Het
  KEI-centrum heeft meer informatie.

  29 nov,
  6 en 13 dec

  Cursus publiek-private samenwerking gebiedsplannen Novotel Brainpark, Rotterdam.
  Bij de
  Erasmus Universiteit Rotterdam vindt u meer informatie.
  11 en 19 dec Cursus Stedelijke Vernieuwing voor woonconsulenten en andere corporatiemedewerkers die meer willen weten over stedelijke vernieuwing en manieren om bewoners op een effectieve manier bij het proces te betrekken (Stade).
  Inschrijving via het
  aanmeldingsformulier vóór 14 november.
  Bij
  Stade vindt u meer informatie.

  Inschrijven  
     
  Uitschrijven