april 2010

 

In dit nummer:
Onder het kopje 'Woonstad'...
Draagvlakmeting gehaald
Renovatie in plaats van sloop

 

Rubriek Krachtwijken:
Collegeprogramma over Krachtwijken
Werkgroep Marokkaanse ouderen

KIP: Kunst in de portiek
Samen actief
De Buurtwinkel

 


 

Onder het kopje 'Woonstad'…
In een uitgebreid persbericht (zie ook www.utrecht.nl) presenteerde het nieuwe college op 16 april jl. het nieuwe collegeprogramma. Voor de voortgang van het Programma Utrecht Vernieuwt is de volgende alinea relevant: [..] "In Utrecht willen veel mensen wonen en de druk op de woningmarkt is hoog. Het college wil in de periode tot en met 2014 11.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan 40 procent sociaal. Het bestuur zet hierbij extra in op studenten (500 eenheden op de Uithof) en starters (ruim 1.400 woningen). Om de wachttijden voor huurwoningen te verminderen wil het college scheve instroom beperken en andere vormen van woningtoewijzing onderzoeken. Het college wil met corporaties nieuwe afspraken over de herstructurering. De verwachting is dat het aandeel sloop-nieuwbouw lager zal zijn, terwijl het aandeel renovatie hoger zal uitkomen. Ook krijgen bewoners een gelijkwaardigere rol bij bouwprojecten om de kwaliteit en draagvlak van plannen te verhogen. De duurzaamheid van woningen op het gebied van energie en materialen moet verbeteren. In bouwprojecten worden hiervoor nieuwe duurzame technologieën ingepast." [..]

Draagvlakmeting gehaald
Deze week werd duidelijk dat maar liefst 90 procent van de bewoners van Huis te Zuylen instemt met de sloopplannen voor hun woningen en het Sociaal Plan. De respons was hoog: 94 procent van de bewoners reageerde op de vragen. Eind mei krijgen de bewoners hun urgentie zodat ze met voorrang kunnen verhuizen. De bewonerscommissie en Mitros deden veel moeite om mensen te informeren over de plannen. Bij alle bewoners is aangebeld om het sociaal plan aan te bieden en informatie te geven. Ook is uitgebreid gesproken met een groep Marokkaanse vrouwen die het verhaal vervolgens weer 'doorvertelden' aan medebewoners. Dit leidde tot een drukbezochte bewonersavond eind maart. Mitros is blij met het resultaat en gaat zich nu verder buigen over de sloopplannen voor het complex.

Renovatie in plaats van sloop
De 63 woningen van Mitros rond de Tweede Daalse Dijk, de Meidoornstraat en de Goudsbloemstraat worden niet gesloopt maar gerenoveerd. Uit bewonersonderzoek bleek dat de meeste bewoners de voorkeur geven aan renovatie. Dit signaal nam Mitros serieus: op 26 april is de renovatie van start gegaan. Het is niet voor het eerst dat plannen worden aangepast naar aanleiding van de wensen van de bewoners. In de Abrikoosstraat en omgeving gebeurde het omgekeerde: bewoners daar zorgden ervoor dat in deze buurt sloop/nieuwbouw wordt toegepast. In Ondiep worden in totaal zo'n 500 woningen gerenoveerd. De 63 woningen rond de Tweede Daalse Dijk komen hier nog bij.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Collegeprogramma over Krachtwijken
[...] "Het nieuwe college gaat door met de aanpak van de krachtwijken Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland, Overvecht en Hoograven. Doel is deze wijken en hun bewoners structureel te versterken. De inzet blijft gezamenlijk: corporaties, gemeente, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

  • In de komende periode zal meer focus gelegd worden op de aanpak door en vanuit onderwijs. Dat betekent ook meer aandacht voor werkgelegenheid en wijkeconomie.
  • Het college hecht groot belang aan de inbreng en betrokkenheid van bewoners in deze aanpak; waar mogelijk moet deze worden versterkt. Eind 2011/begin 2012 vindt een kwalitatieve evaluatie plaats van de Krachtwijken-aanpak. De aanpak loopt dan vier jaar en de eerste maatschappelijke effecten zouden dan zichtbaar moeten zijn. Op basis van de evaluatie bepaalt het college de verdere koers voor het programma.

 

Werkgroep Marokkaanse ouderen
In Hoograven hielden twee groepen van in totaal dertig ouderen zich de afgelopen maanden bezig met de vraag: hoe kunnen Marokkaanse ouderen beter de weg vinden in de wereld van wonen, zorg en welzijn? Instituut Forum begeleidde de 'ateliergesprekken' waarin knelpunten en verwachtingen uitgebreid aan de orde kwamen. Ook Portes, Portaal, Mitros en Avéant namen deel aan de gesprekken. Marokkaanse ouderen blijken snel bezorgd over nieuwe (bouw)ontwikkelingen, hebben interesse in cursussen en sportactiviteiten en willen alles weten over zorgvoorzieningen in de wijk. Paul Groenestein (Forum) vatte het belangrijkste knelpunt als volgt samen:“Er is veel informatie beschikbaar maar het lukt de doelgroep niet om zich die eigen te maken.” Acht deelnemers gaan de komende periode aan de slag gaat met de opgedane inzichten. Deze 'werkgroep' fungeert ook als verwijsfunctie voor oudere buurtbewoners.

 

KIP: kunst in de portiek
Een kleine dertig portieken van Bo-Ex in Overvecht zijn sinds kort verfraaid met een kunstwerk: een schildering, een mozaïek of een foto. Elke portiek heeft zo een eigen gezicht gekregen. KIP, Kunst in de Portiek is een uniek project op initiatief van de bewonerscommissie met United Smile en de bewoners van de portieken. De bewoners konden kiezen uit meerdere door kunstenaars gemaakte ontwerpen. Net als het resultaat was ook de manier waarop de keuze werd gemaakt steeds verschillend. Door dit keuzeproces kwamen binnen de portieken gesprekken op gang. De bewoners zijn trots op het resultaat. Op 27 maart stelden ze hun portieken open voor belangstellenden. Zo ontstond er deze dag een 'Open Wijk Museum'. Het boekje waarin alle kunstwerken op een rij staan, is verkrijgbaar via doemeeinovervecht@utrecht.nl.

 

Samen actief
Op initiatief van een bewoonster uit Kanaleneiland organiseerde de gemeente afgelopen week een bloemplantmiddag in de groenstrook langs het Amsterdam Rijnkanaal. De initiatiefneemster deed de aanvraag omdat zij de groenstrook alvast wat wil opfleuren, vooruitlopend op de herinrichting van deze strook langs het kanaal. De projectgroep maakte van de gelegenheid gebruik om aanwezigen de ontwerpen te tonen van de kinderspeelplekken, de wandelpaden en het groen. Buurtbewoners in Ondiep werkten samen aan de inrichting van het plantsoen in het hart van Het Kleine wijk. Het pleintje wordt ingericht met speelelementen, bankjes en fruitbomen.

 

Foto: Margot Kat

De Buurtwinkel
In de Vechtzoom opende Mitros medio april een ontmoetingsruimte voor bewoners aan de Victoria Regiadreef: de buurt waar binnenkort alle 3,5 hoog flats worden aangepakt. 'De Buurtwinkel' zoals de ruimte is genoemd, wil in die periode hét informatiepunt zijn voor alle betrokken partijen: bewoners, aannemer en Mitros. Daarnaast is De Buurtwinkel er om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Om dit te stimuleren kregen bewoners kaartjes waarop zij wensen of ideeën konden aangeven. Mensen moesten even over de streep getrokken worden, maar na afloop hingen er zo'n veertig kaartjes aan de muur. Bekeken wordt nu of er logische koppelingen te maken zijn. In totaal telt Overvecht tien van dit soort ontmoetingsruimten voor buurtbewoners. De ervaringen zijn erg positief." [..]

 

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven