December 2011

In dit nummer:
Bouwen aan de stad
Energiebesparing
Masterplan Talmalaan

Rubriek Krachtwijken:
Wethouder bezoekt krachtwijken
Participatiepluim
Noordwest in dialoog
Trajectum college

Bouwen aan de Stad
Begin december zetten wethouder Isabella en de directeuren van vijf woningcorporaties hun handtekening onder de nieuwe set van samenwerkingsafspraken tussen corporaties en gemeente. De afspraken gaan over de doelen die men met elkaar wil bereiken de komende jaren op het gebied van wonen en huisvesting. De onderliggende documenten zijn gebundeld in het boekje 'Bouwen aan de Stad' dat begin 2012 verschijnt in een oplage van 400 exemplaren.

Energiebesparing
Om ervaring op te doen met energie-opwekkende technieken, heeft Mitros (samen met energieleverancier Greenchoice) de daken van de woningen aan de Dollardstraat en de Amaliadwarsstraat bekleed met ca. 1.500 m2 aan zonnepanelen. Voor Greenchoice betekent dit een aanzienlijke toevoeging aan haar productiecapaciteit voor groene stroom. De gemeente Utrecht werkte mee aan het opstellen van de contracten en het AgentschapNL droeg bij met een subsidie. Ook de bewonerscommissie werd betrokken bij de voorbereidingen. Uit de opbrengst van de zonnepanelen ontvangt de commissie jaarlijks een vergoeding voor buurtactiviteiten.


Masterplan Talmalaan
Na jaren van studie stelde het college van burgemeester en wethouders eind november het masterplan Talmalaan vast, een plan voor een levendige en gedifferentieerde woonwijk aan de voet van de binnenstad. Het plan waarvoor nu getekend is, voorziet in de bouw van ca. 300 woningen. Dat aantal komt bovenop de 270 woningen die op dit moment al gebouwd worden (en deels opgeleverd zijn) langs de Talmalaan. Dit project – genaamd Binnenhof – bevat ook een dertien verdiepingen tellende woontoren aan de Kardinaal de Jongweg die onlangs zijn hoogste punt bereikte. De bouw van de eerste woningen uit het nu vastgestelde masterplan start op z’n vroegst in 2013.

Rubriek Krachtwijken


Wethouder bezoekt krachtwijken
Na het vertrek van Harrie Bosch half november heeft wethouder Gilbert Isabella het stokje overgenomen. Begin december staan de eerste wijkbezoeken gepland. Het gaat om kennismakingen met veel aandacht voor bewoners en de typische kenmerken van de betreffende wijk. Op woensdag 7 december staat het bezoek aan Hoograven gepland en op 14 december worden de wijken Noordwest en Overvecht bezocht. Voor het bezoek aan Kanaleneiland wordt nog een datum gezocht. Voor het programma per wijk kunt u contact opnemen met het betreffende wijkbureau.

Participatiepluim
Doe Mee Centrum de Gagel in Overvecht heeft de Participatiepluim 2011 gewonnen. Het centrum dat in januari 2010 de deuren opende, is - zo blijkt uit een evaluatie onder gebruikers en samenwerkingspartners - een groot succes. Bewoners organiseren zelf activiteiten, doen werkervaring op, nemen deel aan activiteiten of worden er begeleid. Professionals geven aan dat bewoners zich hier vaak beter geholpen voelen dan bij andere loketten. Portaal bouwde de voorziening en financiert samen met de gemeente Utrecht de aanwezigheid van een coördinator en een beheerder. De Participatiepluim is een initiatief van bewonersplatform De Bundeling en werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt.


Noordwest in dialoog
Bewoners en professionals konden zich medio november laten informeren over de voorgenomen bezuinigingen bij de wijkaanpak voor Zuilen-Oost en Ondiep. Deze bijeenkomst was het vervolg op eerdere bijeenkomsten waarbij diezelfde doelgroep gevraagd werd 'keuzes te maken' in het lopende wijkactieprogramma. In het wijkservicecentrum hingen grote informatiepanelen waarop de denkrichtingen werden gepresenteerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de wijkactieprogramma's (WAP) voor de beide wijken. Daarin staan alle projecten opgenomen waarvoor ook in 2012 en 2013 weer geld wordt gereserveerd. De WAP's - ook die van de overige krachtwijken - worden begin volgend jaar voorgelegd aan het college.

Trajectum college
Eind november werd het vernieuwde Trajectum College officieel geopend. Genodigden maakten kennis met de school, het kinderdagverblijf Mus&Mees en BSO De Globetrotters. Wethouder Kreijkamp verzorgde de openingshandeling, Pieter Winsemius en directeur Feiko Kuiper spraken het publiek toe en leerlingen gaven een dansoptreden. Het Trajectum College in Overvecht is de eerste middelbare school die werkt volgens de 'vreedzame methode'. De werkwijze staat in het teken van 'leren door doen'. Het Trajectum College wil er ook voor de wijk zijn. Het beschikt dan ook over een restaurant en een vergadercentrum waar buurtbewoners en organisaties gebruik van kunnen maken. Deze ruimtes worden door leerlingen van de school zelf beheerd.

Inschrijven

Uitschrijven