Februari 2011

 

In dit nummer:
Wisseling van de wacht

ARK van start

Rubriek Krachtwijken:
Vogelaarheffing 2011
Wat wel, wat niet

Schakelen
Buurtbonnen
Controlegroep

Tijdelijk onderkomen
Hoog bezoek
Klokkenveld


 

Wisseling van de wacht
Carla Mesman is de nieuwe projectleider Spoorzone Overvecht. Zij neemt de taken over van Antoniek Vermeulen die de afgelopen periode met veel energie, gedrevenheid en de nodige humor werkte aan het gebiedsplan Spoorzone. Carla werkt sinds 2007 bij het PMB. De laatste jaren zette zij haar expertise en ervaring vooral in voor het projectbureau Leidsche Rijn. Ook bij De Gagel is er een wisseling. Iris Vliegenberg, die als extern projectleider de afgelopen twee jaar de scepter zwaaide, draagt haar taken over aan Gabie Mulders. Iris werkte aan de besluitvorming over het gebiedsplan, ontwikkelde een afspraken- en een sturingskader. Het eerste project in de openbare ruimte is intussen in uitvoering en de rest van de projecten volgen hopelijk snel.

foto Carla Mesman


ARK van start
Samen met bewoners uit Kanaleneiland gaf wethouder Bosch onlangs het startsein voor de aanleg van een park in de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De inrichting van de groenstrook sluit goed aan bij de wensen van bewoners die de afgelopen periode op veel manieren meewerkten aan de plannen voor het park. De herinrichting van de groenstrook geeft een impuls aan de verbetering van het regionale netwerk voor groen en recreatie. De ambitie is om alle oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal vorm te geven als aantrekkelijke groene parklinten. De aanleg van het park kost ruim €5 miljoen en wordt gefinancierd door de gemeente, de provincie en de woningcorporaties.

foto Arkzone

Rubriek Krachtwijken
 

Vogelaarheffing 2011
Begin februari stond de wijkaanpak op de agenda van de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Aanleiding was de brief die de minister eind januari aan de kamer stuurde waarin hij aangeeft de winst in de veertig krachtwijken vast te willen houden. Daarnaast wil hij ook andere wijken, zoals in krimpgebieden, aandacht geven. Participatie en zelfredzaamheid moeten een centrale plek krijgen in het vervolg. Dat er geen (extra) geld komt, was al eerder duidelijk. Belangrijk nieuws is wel dat het afschaffen van de zogenaamde 'vogelaarheffing' nog niet in 2011 gaat plaatsvinden. Met deze heffing wordt de projectsteun voor corporaties in krachtwijken betaald: zij krijgen op dit moment nog 30 procent van hun investeringen terug in de vorm van projectsteun.

foto Piet Hein Donner

Wat wel, wat niet
Zowel de budgetten bij gemeentelijke diensten als het extra budget voor de krachtwijken, slinken volgend jaar fors. Ook bij de corporaties staan de financiën onder druk. De programmateams in de vijf krachtwijken buigen zich nu over de vraag welke projecten en maatregelen moeten worden voortgezet en waar eventueel geschrapt kan worden. Vaak gaat het om extra investeringen bovenop reguliere inzet, waar overigens ook op bezuinigd moet worden. Samen met DMO zetten we nu per krachtwijk de reguliere en extra investeringen op een rij. Ook de inzet op veiligheid wordt op die manier onder de loep genomen. Daarnaast is adviesbureau Berenschot gestart met het evalueren van het Programma Krachtwijken. De uitkomsten - die eind maart beschikbaar komen - moeten zicht geven op hetgeen tot nu toe bereikt is en welke focus moet worden aangebracht om de aanpak voor de toekomst te borgen.

afbeelding evaluatie

Schakelen
Om als professional te kunnen bijdragen aan het verbeteren van leefsituatie van bewoners in een krachtwijk, is het soms nodig om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. Zo kan er goed 'geschakeld' worden tussen bewoners en de specifieke problematiek. Eind januari organiseerden de GG&GD en DMO van de gemeente Utrecht een zogenaamde 'schakelbijeenkomst' voor professionals uit de wijken Kanaleneiland en Transwijk. Van de ca. 200 genodigden gaven er 80 acte de presence. Uit alle belangrijke disciplines werden professionals uitgenodigd, bijvoorbeeld veiligheid, sport, opvoeding en onderwijs, et cetera. Elk deelgebied heeft zijn eigen 'schakels': functionarissen, netwerken, multidisciplinaire teams, platforms. De bijeenkomst werd zo opgezet dat men zowel de 'schakels' als elkaar kon ontmoeten: horen wat de ander doet, verbindingen leggen en leren hoe men over de eigen grenzen heen kan acteren.

foto schakelbijeenkomst

Buurtbonnen
Bewoners van krachtwijken met goede ideeën om de eigen buurt te verbeteren, kunnen een beroep doen op een extra 'potje' met geld. In Ondiep heeft men een nieuw systeem ontwikkeld om de ca. € 200.000,- voor deze bewonersinitiatieven te verdelen. Een regiegroep behandelt de aanvragen. Dit nieuwe systeem heet 'buurtbonnen' en wordt tot nu toe alleen in Ondiep gebruikt. Dit op verzoek van wethouder Bosch, omdat hij tegemoet wilde komen aan de wens van Ondiepers om meer zeggenschap. Als meerdere bewoners een voorstel steunen en er een plan van aanpak is, kan een aanvraag ingediend worden. Eventueel bieden de sociale makelaars van Portes hulp bij het opstellen. Elk voorstel komt in aanmerking, op voorwaarde dat het technisch uitvoerbaar is en niet al tot de normale investeringen van de gemeente behoort.

Logo Het is jouw wijk dus jij mag het zeggen

Controlegroep
Bewoners zijn de ambassadeurs van een woonwijk. In Kanaleneiland worden deze sleutelfiguren nu ook ingezet om de strategie van de wijk te bepalen. Hen wordt gevraagd te reageren op streefbeelden voor communicatie: wat is de kracht van de wijk en wat zou uitgedragen moeten worden? Ook worden bewoners verleid om zelf een rol te gaan spelen in het uitdragen van de kracht van Kanaleneiland. Via rondleidingen, fotografie, weblogs, et cetera. Om te beginnen organiseert het communicatieteam Kanaleneiland een aantal openhartige gesprekken met bewoners over woonbeleving. Separaat worden ook professionals en andere referenten uitgenodigd. De gesprekken vormen de basis voor een advies aan het programmateam van Kanaleneiland over de te volgen koers bij communicatie met (potentiële) bewoners, ondernemers en anderen. Wordt vervolgd.

afbeelding controlegroep

Tijdelijk onderkomen
De partners van de Brede School Hoograven Zuid zijn sinds begin januari tijdelijk ondergebracht in het voormalige ROC-gebouw aan de Pagelaan. De drie oude scholen aan de Duurstedelaan worden vervangen door één nieuw gebouw. De Brede School Hoograven Zuid is een samenwerkingsverband tussen De Ariënsschool, Da Costaschool en De Hoge Raven, de buitenschoolse opvang KMN Kind & Co en de voorschool voor peuters van Portes. Samen met veel andere partners werkt de Brede School aan een breed en gevarieerd programma onder en na schooltijd, zodat kinderen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Overdag maken 27 schoolklassen en de buitenschoolse opvang gebruik van het gebouw aan de Pagelaan. In de avonduren en in de weekends vinden er sportactiviteiten plaats. De nieuwbouw aan de Duurstedelaan wordt waarschijnlijk eind 2012 opgeleverd.

foto school Hoograven

Hoog bezoek
Met de komst van het nieuwe kabinet is het directoraat-generaal Wonen, werken en integratie (WWI) integraal overgezet van het ministerie van VROM naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afgelopen week bezocht secretaris-generaal Roos van Erp (SG) de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Zij kreeg een kort programma voorgeschoteld met een combinatie van fysieke en sociale projecten. In Overvecht werd aandacht besteed aan de Vreedzame School en het bijzondere nieuwbouwproject Loevenhout. In Kanaleneiland werd ook een aantal bouwprojecten bezichtigd om tenslotte een bezoek te brengen aan het Jongeren Cultuurhuis. In de presentatie daar stond de programmering centraal en kwamen de positieve effecten van het beleid op jongerenoverlast aan bod.

foto Roos van Erp

  

Klokkenveld
Bewoners uit Ondiep werkten het afgelopen jaar mee aan het ontwerp voor het buurtpark Klokkenveld waarvan het college onlangs het definitieve ontwerp heeft vastgesteld. Het nieuwe park langs de Marnixlaan van bijna 2 ha. groot, krijgt de vorm van een lange slinger met speelveldjes. Kinderen uit de buurt kozen zelf hun favoriete speeltoestellen. Naast speelveldjes heeft het park straks ruimte voor zitplekken, hondenvoorzieningen en kleurrijke beplanting. De aanleg van het park start in het voorjaar van 2011 en wordt waarschijnlijk eind 2011 afgerond. Financiering is geregeld met bijdragen uit het Meerjaren Groenprogramma, het wijkactieplan en met cofinanciering uit 'Groen in Krachtwijken'.

foto gras

 
 

Inschrijven

 
     
 

Uitschrijven