juni 2009

 

In dit nummer:
Spoorzone vastgesteld
Noordzeestraat
Bouwnieuws
Groenstrook

Rubriek Krachtwijken
StreetCredits
Rapportage en monitor nu beschikbaar
Activeringsteam Kanaleneiland
Koren krachtwijken
Sport in Noordwest
Kunst en Einstein


 

Spoorzone vastgesteld
Het college heeft eind mei het gebiedsplan Spoorzone vastgesteld. Om meer verschillende en betere woningen aan te kunnen bieden zal een deel van de woningvoorraad in Spoorzone verbeterd of vervangen worden. Dat gebeurt door op diverse locaties in de wijk bestaande sociale huurwoningen te vervangen door nieuwe sociale huurwoningen en door koopwoningen. Andere onderdelen van het gebiedsplan zijn: verbeteren van de groenstructuur, verdere uitbreiding van de 30-km zones en voortzetting van het leefstijlexperiment 'lokaal maatwerk' waarbij bepaalde groepen voorrang krijgen bij toewijzing in de 10-hoogflats. In het plan zijn inspraakreacties van bewoners en belanghebbenden verwerkt. Op 2 juli vindt een extra raadscommissie plaats waarna de gemeenteraad op 7 juli een besluit neemt.

 

Noordzeestraat
Op 10 juni werd het hoogste punt van de nieuwbouw aan de Noordzeestraat bereikt. Het nieuwbouwplan van Bo-Ex bestaat uit 51 eengezinswoningen en 29 appartementen (koop en huur). De nieuwbouw is in februari van 2009 van start gegaan. Verwachting is dat de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2010 jaar opgeleverd worden. Ruim 70 procent van de koopwoningen is al verkocht. Vooral jonge stellen en gezinnen tonen interesse. De huizen zijn populair vanwege de grootte en de locatie. Voormalige bewoners van de Noordzeestraat die hebben aangeven terug te willen keren, krijgen voorrang. Zevenentwintig appartementen zijn bestemd voor huurders van Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht.

Bouwnieuws
Portaal is gestart met de renovatie en nieuwbouw van woningen aan het Niftarlakeplantsoen in Zuilen. Verspreid over drie 'hoven' worden 160 etagewoningen gebouwd en 15 eengezinswoningen gerenoveerd. In totaal zijn 107 etagewoningen en tien eengezinswoningen bestemd voor sociale verhuur. De overige woningen worden verkocht. Twintig procent van de bewoners heeft aangegeven terug te willen keren in het complex. In Overvecht is de bouw van Loevenhout van start gegaan. Op de plek rond het voormalige verzorgingshuis Titus Brandsma komt een wooncomplex met 208 woningen met veel aandacht voor groen en innovatieve stadsverwarming die de woningen verwarmt en koelt met restwarmte. De hele oppervlakte van het voormalige verzorgingshuis wordt een groene gemeenschappelijke binnentuin met daaronder een parkeergarage voor bewoners. In het Kleine wijk in Ondiep werden de eerste bewoners van de pas opgeleverde koopwoningen verwelkomd door Mitros en AM Vastgoed. In het najaar komen ook de eerste 18 huurwoningen beschikbaar.

Groenstrook
Langs het Amsterdam-Rijnkanaal aan de kant van Kanaleneiland wordt de groenstrook opnieuw ingericht. In april organiseerde de gemeente een voorlichtingsweek. Met een bus met tekeningen van de voorgestelde herinrichting trok de gemeente door de wijk. Gezinnen, tienermeisjes, senioren, jonge voetballers, schippers(vrouwen) bekeken het plan en gaven hun reactie. Bewoners waren overwegend enthousiast. Wel is men bang voor geluidsoverlast, vernielingen en hangjongeren. Daarom vinden zij dat naast goede verlichting in het park en langs de boulevard, ook goed toezicht nodig is. In de zomermaanden worden de reacties verwerkt. Het definitieve plan wordt dan samen met alle inspraakreacties aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Naar verwachting neemt het college in het najaar een besluit.

Rubriek Krachtwijken
 

 

StreetCredits
In opdracht van het programmabureau Krachtwijken heeft filmmaakster Aviva Brouwer een film gemaakt over de voortgang van de aanpak in de vijf wijken. De film 'StreetCredits' behandelt diverse thema's en werkt prima als aanvulling op de schriftelijke voortgangsrapportage. Intussen beschikken de betrokken wijkbureaus en corporaties over een exemplaar van 'StreetCredits'. Als je de film wilt vertonen bij bijeenkomsten, neem dan contact op met de communicatiemedewerker van het wijkbureau. Voor vragen of bijbestellingen mail je naar: m.thissen@utrecht.nl.

 

Rapportage en monitor nu beschikbaar
Op donderdag 18 juni waren de Voortgangsrapportage Krachtwijken en de Monitor Krachtwijken onderwerp van gesprek bij de gemeentelijke raadsinformatieavond. Uiteraard werd ook de film 'StreetCredits' vertoond. Publiciteit rondom de beide rapporten werd in de week daarna aangevuld met het verschijnen van het katern 'Ondertussen in de krachtwijken...' in het hart van het weekblad Ons Utrecht. Intussen hebben alle direct betrokken professionals een exemplaar van de rapporten ontvangen. Niets gezien en wel interesse? Mail even naar m.thissen@utrecht.nl voor extra exemplaren.

Activeringsteam Kanaleneiland
Op 25 mei ging in aanwezigheid van Minister van der Laan het Activeringsteam van start in Kanaleneiland. Het activeringsteam zorgt voor actieve arbeidsbemiddeling aan kansarme gezinnen en jongeren. Het activeringsteam krijgt de ruimte om op een andere wijze te werken, namelijk vanuit de vraag en de leefwereld van de bewoner. Het team gaat actief de straat op en sluit in haar aanpak aan bij wat al voor deze doelgroep georganiseerd wordt in de wijk.

Koren krachtwijken
Op 18 juli - de eerste dag van het internationale korenfestival Europa Cantat - zijn maar liefst drie krachtwijken vertegenwoordigd met een gelegenheidskoor van bewoners. Onder begeleiding van een dirigent en muzikanten hebben de koren de afgelopen weken een eigen repertoire ingestudeerd. Het krachtkoor Kanaleneiland zingt voornamelijk smartlappen; het popkoor Zuilen populaire liedjes en in Overvecht wordt gestudeerd op licht klassieke tophits. De afvaardiging vanuit de krachtwijken laat zien dat 'zingen verbroedert' en dat het ook in deze wijken mogelijk is om met weinig inspanning mensen enthousiast te krijgen hun talenten te ontplooien. Benieuwd naar het resultaat? Kom kijken op 18 juli om 13.00 uur in de Catharijne Kathedraal (Lange Nieuwstraat 39).

Sport in Noordwest
Professionals op het gebied van sport en bewegen spraken elkaar medio juni over de doelstellingen van sport in de wijken Zuilen en Ondiep. Naast de sportverenigingen Elinkwijk en Kismet waren de VSU, Portes, GG&GD, LotusGym en stichting Image aanwezig. De (brede) scholen werden vertegenwoordigd door vakleerkrachten en coördinatoren. Belangrijkste bevindingen? Maak aanbod in de wijk beter zichtbaar, aanbod moet laagdrempelig zijn, zorg voor goed afgestemd sportaanbod, benoem een regisseur voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en zorg voor een centraal sport/beweegpunt in de wijk. De kerngroep komt na de zomer met plannen en voorstellen om het sportaanbod beter te stroomlijnen.

Kunst en Einstein
Aan de Stroyenborchdreef in Overvecht wordt binnenkort het 'Doe Mee Centrum Einstein' geopend. In dit centrum voor kunst en cultuur gaan diverse partners samenwerken. Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) fungeert als hoofdhuurder. Daarnaast krijgen UCee Station, U in de Wijk, de buurthuiskamer van Mitros Wonen en de voorschool van Cumulus en Stichting Nice een eigen ruimte in het gebouw. Ook met het leerwerkbedrijf De Wissel wordt nog gesproken over participatie. De komende maanden wordt het pand opgeknapt en gebruiksklaar gemaakt. Naar verwachting gaan medio september de deuren open.

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven