Juni 2010

 

In dit nummer:
Wonen in het hart van Ondiep
Indexering

 

Rubriek Krachtwijken:
Professionals Spoorzone bijeen
Nu ook winkelstraatmanager voor Zuilen
Denktank Sociale Cohesie
Podium voor wijkaanpak
Alliantiefabriek
Speel- en wandelstraten
Voortgangsrapportage en Monitor beschikbaar
Ark Festival
Gageldate

 


 

Wonen in het hart van Ondiep
Op vrijdag 18 juni ging de verkoop van start van 'Nieuw Chartreuse', een project van Mitros voor de bouw van twintig appartementen en vijftien royale stadswoningen. Op korte termijn komen daar nog eens honderd koopwoningen bij. Het aanbod is gevarieerd: koop- en huurwoningen waaronder ook zorgappartementen met ruimten voor maatschappelijke functies. De vijftien stadswoningen aan de Laan van Chartroise zijn groot en interessant voor startende tweeverdieners. De twintig appartementen zijn vooral bedoeld voor eenpersoonshuishoudens. Via de website www.nieuw-chartreuse.nl hebben al ruim 125 geïnteresseerden hun belangstelling laten blijken. Mensen uit de regio Utrecht krijgen voorrang bij de verkoop van de appartementen. De bouw van de huurwoningen is in volle gang: in het najaar krijgen de eerste huurders de sleutel.


Indexering
Vanaf 1 juli 2010 wordt er gewerkt met nieuwe geïndexeerde huurprijzen en vergoedingsbedragen uit het Stedelijk Protocol. Alle bedragen zijn met 1,2 procent verhoogd, met uitzondering van de maximale huurprijs van de kernvoorraad / H2. Deze wordt gelijk getrokken met de aftoppingsgrens 3+huishoudens en wordt dus met iets meer dan het indexcijfer verhoogd (het scheelt € 3,-). Een volledig overzicht is op te vragen bij de Helpdesk Protocol, Harriët van Opheusden, tel. 286 41 48 of h.van.opheusden@utrecht.nl.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Professionals Spoorzone bijeen
Om de afstemming tussen de verschillende maatregelen uit het gebiedsplan te versterken, werden zo'n zestig in de Spoorzone werkzame professionals uitgenodigd voor een interactieve bijeenkomst. Na een korte inleiding door Harrie Bosch en Karin Verdooren gingen de deelnemers in groepen uiteen om per subbuurt op zoek te gaan naar extra impulsen en ideeën voor de buurt. De deelnemers konden ter plekke een idee 'adopteren' en verder uitwerken. Een voorbeeld is het aanbieden van 'overlastcompensatie' aan omwonenden in de vorm van een vrijkaartje voor het zwembad of een maaltijd in een buurtrestaurant. Of de inzet van jongeren bij het beheer van het Cruyff Court. Overgebleven ideeën werden aan het eind van de ochtend door een veilingmeester geveild. De aanwezigen waren erg enthousiast over de inhoud van de bijeenkomst én over de gebruikte werkvormen. Eind september volgt een soortgelijke bijeenkomst, maar dan voor de bewoners van deze buurt in Overvecht.

Nu ook winkelstraatmanager voor Zuilen
Na de Amsterdamsestraatweg hebben nu ook winkelcentrum Rokade, De Punt en winkelgebied Centrum Zuilen een straatmanager in de wijk Noordwest. Gabrielle van Straten wordt ingehuurd door de gemeente en begeleidt ondernemers op het gebied van veiligheid, promotie en kwaliteitsverbetering van het winkelgebied. Er wordt actief bemiddeld om leegstand in de winkelgebieden tegen te gaan. Voor winkelcentrum Rokade begeleidt Van Straten het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). En als 'spin in het web' is zij bovendien het aanspreekpunt in het winkelgebied voor ondernemers en andere partijen, zoals politie en toezicht & handhaving.

Denktank Sociale Cohesie
Op 22 juni installeerde burgemeester Wolfsen de elf leden van de Denktank Sociale Cohesie Overvecht. Dit platform wil met concrete adviezen komen voor plannen en activiteiten die de sociale samenhang in de wijk versterken. Ook buigen de leden van de denktank zich over de manier waarop andere bewoners en ondernemers kunnen worden gemobiliseerd en geactiveerd om hun ideeën naar voren te brengen en uit te voeren. De groep bestaat uit bewoners met verschillende etnische achtergronden, die beschikken over een groot netwerk en die voor het merendeel nog niet actief betrokken zijn bij de wijk. Ze worden ondersteund door het wijkbureau. De methode voor de Denktank Sociale Cohesie komt uit Amsterdam waar projectleider Mercedes Zandwijken tussen 2004 en 2009 zeven denktanks heeft opgericht en begeleid. Zij deed dit in opdracht van het Platform Amsterdam Samen.

Podium voor wijkaanpak
Eind juni vonden in Utrecht twee grote bijeenkomsten plaats over de wijkaanpak. Platform Corpovenista, een samenwerkingsverband van veertien corporaties en Aedes, organiseerde in Stadion Galgenwaard de conferentie 'De wijk: denken, doen en doorzetten'. Na een plenaire opening met een lezing van Hans Boutellier (Verwey Jonker Instituut) konden de 300 deelnemers kiezen uit een groot aantal werksessies en wijkexcursies. Het platform wil kennis en ervaringen uit beleid, praktijk en onderzoek met elkaar verbinden. Zie ook www.corpovenista.nl.
Huis aan de Werf fungeerde als thuisbasis voor de regionale bijeenkomst van de Buurtalliantie met als thema participatie en verduurzaming. Wethouder Harrie Bosch en Mitros-directeur Karin Verdooren openden de bijeenkomst met een toelichting op de Utrechtse wijkaanpak. De Buurtalliantie is een webcommunity voor professionals die actief zijn in en voor buurten in Nederlandse steden en dorpen. Ook actieve burgers, onderzoekers en adviseurs kunnen lid worden van de webcommunity. Zie ook www.buurtalliantie.nl.

Alliantiefabriek
Hoe breng je verbindingen tot stand tussen voorzieningen, individuen of organisaties die diensten aanbieden en organisaties die diensten nodig hebben? Hoe zorg je dat diverse partijen in wijken samen kansen signaleren en grijpen? Organisatieadviesbureau Berenschot heeft hiertoe een concept ontwikkeld met de titel 'Alliantiefabriek'. Tijdens een intensieve sessie geven deelnemers - veelal vertegenwoordigers van organisaties - aan wat zij nodig én te bieden hebben. Deelnemers die een potentiële 'match' vormen, gaan met elkaar in gesprek met als doel direct tot zaken te komen. Een vervolgafspraak wordt bezegeld met een overeenkomst, het 'alliantieakkoord'. Zo hebben deelnemers uit Kanaleneiland bij de allantiefabriek eind juni binnen drie uur meer dan dertig verbindingen tussen vraag en aanbod gerealiseerd. Een uitwerking van die allianties presenteren zij in september tijdens een terugkomdag.

Speel- en wandelstraten
In de Gagel worden acht straten veranderd in speel- en wandelstraten. Omdat een eerste bijeenkomst voor belanghebbenden maar matig bezocht werd, zochten projectleider Iris Vliegenberg en communicatieadviseur Jenneke Blanken andere manieren om mensen te betrekken. Dit voorjaar gingen zij de wijk in om mensen te spreken over de herinrichting van hun eigen straat: bij vergaderingen van bewonerscommissies, inloopochtenden voor ouders op basisscholen en bij vrouwengroepen in buurtflats. Eerdere belangstellenden werd gevraagd mee te denken over de herinrichting van de eigen straat én een buurman of een kennis uit te nodigen. Apart overleg was er met ondernemers in de buurt. De input van deze gesprekken is meegenomen in het ontwerp dat op 2 juni tijdens de straatspeeldag in Park de Gagel is gepresenteerd. Vliegenberg is tevreden over deze manier van participeren: "Duidelijk is dat een 'gewone' informatiebijeenkomst onvoldoende oplevert. Als je naar de mensen toegaat, bereik je meer doelgroepen dan 'alleen' de oudere autochtone bewoners. Dat levert direct ook meer draagvlak op voor de plannen."

Voortgangsrapportage en Monitor beschikbaar
Op het moment van schrijven liggen de rapportage en de monitor nog bij de drukker maar begin juli krijgen zo'n tweehonderd professionals, werkzaam in een van de vijf krachtwijken, een exemplaar van beide producten toegestuurd. De rapportage laat zien welke resultaten werden geboekt in de periode september 2009 - maart 2010. De 2-meting van de monitor Krachtwijken meet de effecten die de aanpak sorteert in de krachtwijken. De aanpak werpt voorzichtige vruchten af, zo kopte het persbericht. Voldoende houvast voor bestuurders bij gemeente en corporaties om de aanpak te continueren en daarbij extra aandacht uit te laten gaan naar de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties, het stimuleren van bedrijvigheid en het bevorderen van de gezondheid.

Ark Festival
Onder het motto 'Kanaleneiland op z'n best!' werkten voor het eerst in de geschiedenis van Kanaleneiland en Transwijk zo'n 37 instanties samen om met elkaar een evenement van formaat te organiseren in de groenstrook langs het Amsterdam Rijnkanaal. Met ruim vijfhonderd bezoekers en een enorm aanbod aan artiesten, muzikanten en activiteiten werd deze eerste editie een succes dat volgend jaar zeker een vervolg gaat krijgen.

Gageldate
'Goed initiatief', 'inspirerende middag', 'ik wist niet dat er zoveel mensen bij de Gagel zijn betrokken'. Zomaar wat reacties na de Gageldate van 24 juni jl. waarbij 35 professionals bij gemeente en corporaties, welzijn, Triode en stedenbouwkundig bureau BGSV elkaar ontmoetten in Doe Mee Centrum De Gagel. Na een paar inleidende praatjes gingen de deelnemers in drie gevarieerd samengestelde groepen de buurt in. Zij maakten een wandeling langs een groot aantal projecten die al lopen of gepland zijn. Bij ieder project werd verteld over de stand van zaken. Naast elkaar leerden de deelnemers ook de Gagel beter kennen. Elke groep maakte foto's van drie veelbelovende locaties in het gebied, zoals van het THEMA-gebied, de mogelijke bouwlocatie aan de Bangkokdreef of van één van de geplande speel- en wandelstraten.

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven