maart 2010

 

In dit nummer:
Urgent
Voortgang projecten
Slopen in Hoograven

 

Rubriek Krachtwijken:
Wijkactieprogramma's 2010-2011

Albert Heijn
Visitatiecommissie
Van leren naar werken
Primeur voor Vreedzaam Overvecht

 


 

Urgent
De brochure ‘Urgentiemogelijkheden’ is herzien en sinds deze week beschikbaar voor professionals die werken met bewoners in herstructureringsgebieden waarbij sloop aan de orde is. De brochure geeft inzicht in verhuisregelingen voor bewoners die vanwege sloop/nieuwbouw gedwongen zijn hun woning (tijdelijk) te verlaten. Op dinsdag 6 april 2010 is er bovendien een expertmeeting voor professionals die werken aan Utrecht Vernieuwt-projecten. In Nieuw Welgelegen geeft adviseur Wiljo Lems (afdeling Wonen) tussen 15.00 en 17.00 uur tekst en uitleg bij het beleid. De herziene brochures kunt u bestellen bij Marieke Thissen, via m.thissen@utrecht.nl.

 

Voortgang projecten
Het Stedenbouwkundig Plan van Eisen voor de bouw van honderd woningen aan de Reitdiepstraat door Bo-Ex is vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 mei reageren; op 13 april vindt een inspraakbijeenkomst plaats.

Mitros is half maart gestart met de verkoop van zeventig eengezinswoningen aan de Talmalaan. Het project heeft de naam 'Binnenhof' meegekregen met een verwijzing naar de nabijheid van het centrum. De belangstelling voor de woningen is groot. De bouw van de woningen maakt deel uit van het Masterplan Talmalaan. In dat gebied worden ca. 375 woningen gesloopt en vervangen door vierhonderd nieuwe woningen.

 

Slopen in Hoograven
Eind maart is Mitros gestart met de sloop van de oude dependance van de Ariënsschool aan de Duurstedelaan, twee gebouwen aan 't Goylaan en de Hooft Graaflandstraat in Hoograven. Eind dit jaar moet het bouwterrein klaar zijn voor de bouw van Hart van Hoograven Zuid. Dit project omvat twee gebouwen met onderin het wijkbureau van de gemeente, een buurthuis en een Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarboven komen 93 sociale huurwoningen. Het ontwerp sluit aan bij Hart van Hoograven Noord, de nieuwbouw aan de overkant. Hart van Hoograven Zuid wordt naar verwachting in 2012 opgeleverd.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Wijkactieprogramma's 2010-2011
De wijkactieprogramma's voor Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen-Oost en Hoograven zijn vastgesteld en komen binnenkort in gedrukte versie beschikbaar. In de programma's staan alle maatregelen en projecten op een rij die in 2010 en 2011 worden ingezet om de aandachtsgebieden om te buigen naar vitale wijken waar het prettig wonen, werken en leven is en waar de mensen betrokken zijn bij de samenleving.
De programma's zijn een vervolg op de wijkactieplannen die de gemeente al eerder met Mitros, Bo-Ex en Portaal opstelde voor de periode 2008-2009. Ook bewoners werden daar bij betrokken. De komende twee jaar gaat extra aandacht uit naar werkgelegenheid, wijkeconomie en onderwijs. Dat vertaalt zich in diverse werkgelegenheidsprojecten, activeringsteams en stimulerende maatregelen voor werkzoekenden om zich toe te leggen op opleiding of werk.

 

Albert Heijn
In navolging van initiatieven in Amsterdam gaat Albert Heijn zich nu ook in vier Utrechtse krachtwijken inspannen om de leefbaarheid in en om winkels te vergroten en leerwerkmogelijkheden te creëren. Op het August Allebeplein in Amsterdam zijn de eerste resultaten van de samenwerking al geboekt: naast schoon, heel en veilig is er ook gezorgd voor extra groen, straatmeubilair en (in de winkel) een ontmoetingsplek voor bewoners. Daarnaast zijn in Amsterdam 24 mensen bij AH met een leerwerktraject gestart. Utrecht is de tweede stad die de samenwerking aangaat. Binnenkort gaan de eerste activiteiten van start bij AH-winkels in Hoograven, Zuilen-Oost, Overvecht en Kanaleneiland.

 

Visitatiecommissie
Nog voor de val van het kabinet maakten de achttien gemeenten met krachtwijken en de minister van WWI bekend dat alle veertig wijken in 2010 zullen worden gevisiteerd. De visitatie levert adviezen op van experts met ruime kennis en ervaring op het gebied van wijkaanpak. De experts worden op basis van een door de programmateams en een door bewoners aangeleverde zelfbeschouwing bij elkaar gezocht. In Utrecht staan nu twee visitatiedagen gepland. Op 19 mei worden Ondiep en Zuilen-Oost bezocht en op 31 mei zijn Kanaleneiland en Overvecht onderwerp van gesprek. De onafhankelijke visitatiecommissie staat onder voorzitterschap van ofwel W.J. Deetman, R. Scherpenisse of J. van der Lans.

 

Van leren naar werken
Samen met re-integratiebureau Fourstar zet de gemeente Utrecht het leerwerktraject 'Leerwerk Aanpak Openbare Ruimte' voort. De deelnemers leren vaardigheden als bestraten, metselen, schilderen en lassen. De werkzaamheden starten begin april en vinden vooral plaats in de openbare ruimte in de krachtwijken waardoor het project ook bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid in deze wijken.

Onder de noemer Cateringproject Kanaleneiland krijgen vijftien kandidaten door opleiders van Tempo Team en Doenja Dienstverlening vaardigheden bijgebracht voor het vak van cateraar. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten, een stage van vier weken en een uitgebreide sollicitatietraining.

 

Primeur voor Vreedzaam Overvecht
Begin april onthult wethouder den Besten het 'Vreedzaam Manifest'. Dit document is opgesteld door kinderen uit de Vreedzame Kinderraad Overvecht en vertelt over hoe een vreedzaam Overvecht eruit moet zien. Het Manifest wordt op veel plaatsen in de wijk opgehangen. Als iedereen zich aan de regels houdt, wordt Overvecht vanzelf vreedzamer.

De methode van de Vreedzame school - waarbij kinderen op een positieve manier leren omgaan met conflicten en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen voor elkaar en hun omgeving - waaiert nu uit over de wijk. Overvecht is landelijk gezien de eerste wijk met de uitbreiding van school naar wijk. Een van de conclusies van het onderzoek 'Vreedzaam komt van school' dat begin februari verscheen, laat zien dat kinderen baat hebben bij de methode. Wel adviseren de onderzoekers ook religieuze instellingen en ouders te betrekken. In de loop van dit jaar gaan de wijken Kanaleneiland en Sterrenwijk ook over op deze methode.

 

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven