november 2009

 

In dit nummer:
Gebiedsmarketing
Mijlpaal de Gagel

 

Rubriek Krachtwijken
Succesvolle conferentie
Rapporten en programma's
Briljante ideeën online
Pluim voor Mitros


 

Gebiedsmarketing
In het Doe Mee Centrum De Einstein kwamen begin november zo'n 35 professionals bijeen voor een bijeenkomst over gebiedsmarketing. Een thema dat snel aan terrein wint nu er in zoveel Utrechtse wijken vernieuwd wordt en wijken of buurten elkaar steeds vaker als concurrenten gaan ervaren. Michel Buhrs van Bureau Buhrs nam belangstellenden van gemeente en corporaties mee in zijn 7-stappenplan om te komen tot onderscheidende identiteiten voor gebieden waar ontwikkeld wordt. In het tweede deel nam het gezelschap aan de hand van vijf stellingen de Utrechtse situatie onder de loep. Belangrijkste conclusie: gebruik gebiedsmarketing in eerste instantie vooral voor bewustwording en het ontwikkelen van een passende identiteit. Het ontwikkelen van bijbehorende campagnes kan daar een logisch vervolg op zijn.

 

Mijlpaal De Gagel
Op 19 november jongsleden heeft de gemeenteraad het gebiedsplan De Gagel goedgekeurd. De raad geeft met dit besluit het startsein voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van wonen en woonomgeving in combinatie met een stevige sociale aanpak. De corporaties en de gemeente gaan nu met bewoners en belanghebbenden aan de slag om het gebiedsplan uit te werken in verschillende deelplannen. Voor meer informatie over het gebiedsplan en de vervolgstappen in het proces kijkt u op www.overvechtdegagelvernieuwt.nl.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Succesvolle conferentie
Bijna driehonderd professionals namen deel aan de werkconferentie 'Sterkere mensen, betere buurten' op 25 november in de Geertekerk. In de ochtend stond de praktijk centraal en brachten de deelnemers een bezoek aan een van de Utrechtse krachtwijken waar aan de hand van vaste thema's een passend programma was samengesteld. Het middagprogramma begon met een toespraak van wethouder Bosch over de Utrechtse aanpak waarbij hij via de methodiek, organisatie en resultaten toewerkte naar het formuleren van een aantal dilemma's. Die dilemma's waren voeding voor een discussie met wetenschappers, politici en het publiek over de toekomst van het programma Krachtwijken. Intermezzo's werden verzorgd door Henk Westbroek en stadsdichter Ingmar Heytze. In plaats van de door griep gevelde Evelien Tonkens, zorgde Staf Depla voor een korte nabeschouwing.

 

Rapporten en programma's
In december verschijnt de derde voortgangsrapportage Krachtwijken. Anders dan de vorige twee versies gaat het hier om een beknopte uitgave: een versie op hoofdlijnen. Hierin schetsen de desbetreffende wijkmanagers een beeld van de resultaten en de actuele stand van zaken in de wijken. In het voorjaar verschijnt dan weer de uitgebreide versie met de status van alle projecten op een rij.

Ook wordt gewerkt aan de nieuwe wijkactieprogramma's voor de vijf krachtwijken. Hierin staan alle projecten beschreven die in 2010 en 2011 zullen worden uitgevoerd in het kader van het programma Krachtwijken. Het gaat vooral om het voortzetten van projecten die in 2008 en 2009 hun effect hebben bewezen. Sommige projecten zijn geschrapt omdat ze onvoldoende resultaat sorteerden. Voor alle wijken geldt dat er sterker wordt ingezet op de onderwerpen wijkeconomie, werk en onderwijs. Bij de uitvoering van de projecten zijn focus en samenhang de sleutelwoorden.

 

Briljante ideeën online
In alle krachtwijken leveren 'aanjagers' of ambtenaren inspanningen om bewonersinitiatieven te werven en om te zetten naar projecten of activiteiten. In Hoograven wordt al ruim een jaar aan de weg getimmerd met het werven van zogenaamde 'briljante ideeën'. In dit project denkt een team van deskundigen mee met bewoners om vage wensen en concrete plannen om te slijpen naar uitvoerbare projecten. De afgelopen maanden zijn er zo'n negentig ideeën ingediend waarvan er een flink aantal zijn uitgevoerd. Van een aantal ideeën zijn webfilmpjes gemaakt met als doel andere bewoners te stimuleren ook initiatief te nemen. Nieuwsgierig naar de filmpjes? Kijk op www.aanzetnet.nl.

 

Pluim voor Mitros
Karin Verdooren van Mitros kreeg afgelopen maand uit handen van De Bundeling opnieuw de Participatiepluim uitgereikt voor het project van de onderdoorgangen aan de Camera Obscuradreef. De dichtgezette onderdoorgangen zijn vrijgemaakt van huur en herbergen nu verschillende functies, waaronder een kunstproject, een uitzendbureau voor jongeren, een ruilwinkel en een fietswerkplaats van buurtvaders. Dat heeft de overlast van hangjongeren aanzienlijk verminderd.

Mitros financiert ook het meidencentrum van Al Amal dat deze maand officieel geopend is. In dit centrum komen wekelijks zestig meiden bij elkaar voor activiteiten, thema-avonden en een inloopspreekuur.

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven