oktober 2009

 

In dit nummer:
Raadsbesluit De Gagel
Populaire Steenhouwer 
Pionieren op Eiland 8
Update woonvisie

 

Rubriek Krachtwijken
Van der Laan in Overvecht
Voortgang krachtwijken
Nemen en geven
Sporten en spelen

Opbouwwerk Overvecht


 

Raadsbesluit De Gagel
Op 19 november neemt de gemeenteraad een besluit over het gebiedsplan De Gagel. Tijdens de raadscommissie Stad en Ruimte op 15 oktober jl. zijn de plannen uitgebreid aan bod geweest. Begin oktober werden ook de bewoners voor een laatste keer geconsulteerd tijdens een raadsinformatiebijeenkomst 'op locatie'. Bewoners spraken zich met name uit tegen sloop en voor renovatie van woningen. Ook waren zij voor het behoud van groen. Positief waren ze over de sociale maatregelen waarmee de gemeente en corporaties investeren in de buurt.
Na het raadsbesluit gaan corporaties en gemeente het gebiedsplan uitwerken in verschillende deelplannen. Dan worden bewoners en belanghebbenden weer betrokken. De woningbouw aan de Carnegiedreef is een voorbeeld van zo'n deelplan evenals het inrichten van de speel- en wandelstraten.

 

Populaire Steenhouwer
Begin oktober bereikte De Steenhouwer, het nieuwe wooncomplex op de hoek van de Briljantlaan en de Diamantweg, zijn hoogste punt. Medio oktober zijn de 59 luxe huurwoningen in de verhuur gegaan: het aantal geïnteresseerden is groot. De Steenhouwer strekt zich uit over acht verdiepingen. De verschillende typen sociale huurwoningen zijn ruim opgezet met drie of vier kamers en hebben een oppervlakte variërend van 72 tot 140 m². Elke woning wordt verhuurd inclusief een parkeerplaats. De woningen worden volgend voorjaar opgeleverd.

Pionieren op Eiland 8
Over drie jaar zullen Mitros en Portaal hun woningen naast de Prins Clausbrug in Kanaleneiland slopen. Leegkomende woningen worden nu tijdelijk verhuurd aan startende en/of creatieve ondernemers. In ruil voor gunstige huurprijzen wordt van deze ondernemers verwacht dat zij hun kennis en diensten ook beschikbaar stellen voor projecten en initiatieven in de wijk. Een reclameontwerper die een vrouwenorganisatie in Kanaleneiland helpt bij het professionaliseren van hun pr-beleid bijvoorbeeld. Mitros en Portaal sluiten maatschappelijke contracten af met de ondernemingen om deze wisselwerking te stimuleren. De eerste ondernemers hebben inmiddels hun intrek genomen. Meer informatie vind je op www.eiland8.com.

Update Woonvisie
De woonvisie met als titel 'Wonen in een sterke stad' schetst de hoofdlijnen van het gemeentelijke woonbeleid voor de komende 10 jaar. De aantrekkelijkheid van Utrecht zorgt voor een grote druk op de woningmarkt. In de periode van 2010 tot 2020 moeten daarom in Utrecht 26.300 nieuwe woningen komen. Veel van deze woningen komen in de bestaande stad.
De nieuwbouw moet de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Daarnaast wordt de scheve instroom bij huurwoningen aangepakt. Hierdoor komen voor starters meer woningen beschikbaar en neemt de krapte op de woningmarkt af. De woonvisie is onderwerp van gesprek op de raadsinformatieavond van 3 november. Op 10 november spreekt de raadscommissie Stad en Ruimte hierover. Voor het einde van het jaar neemt de raad een beslissing of zij de visie steunt. Hierna worden de doelstellingen uit de woonvisie uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

 

Rubriek Krachtwijken
 

Van der Laan in Overvecht
Op 5 oktober brachten minister Van der Laan en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, een bezoek aan Overvecht. Zij gingen in gesprek met bewoners en ondernemers, bezochten een nieuwe buurtflat en een portiek met camerabewaking. Een aantal bewoners vertelden dat er veel aandacht is voor de allochtone bevolkingsgroepen, maar dat de oudere, autochtone wijkbewoners zich wat vergeten voelen. De minister vond dit een belangrijk ‘signaal’. In het Doe Mee Centrum De Einstein werd Van der Laan bijgepraat over de ontwikkelingen rondom De Brede School en vertelden kinderen over hun ervaringen als wijkmediator. In winkelcentrum Overkapel startte staatssecretaris Heemskerk de nationale Campagne VKB en reikte wethouder De Gelder het keurmerk Veilig Ondernemen uit. De middag eindigde met een rondleiding langs de ingerichte en afgesloten onderdoorgangen aan de Camera Obscuradreef.

 

Voortgang krachtwijken
In samenwerking met de wijkmanagers van de vijf krachtwijken werkt stedelijk programmamanager Annechien de Gast momenteel aan de voortgangsrapportage november 2009. In tegenstelling tot de rapportage in mei, gaat het nu om een beknopte stand van zaken. Uiteraard wordt ruimte gemaakt voor successen en aandachtspunten in de vijf krachtwijken. Ondertussen zijn de programmateams in de wijken druk met het opstellen van nieuwe wijkactieplannen voor de periode 2010-2011. Voor wat betreft het programma voor de komende twee jaar luidt het motto: vasthouden wat goed gaat en schrappen wat te weinig effect heeft. Begin volgend jaar verschijnen de nieuwe wijkactieplannen die breed verspreid worden onder betrokken professionals.

 

Nemen en geven
Het project '4me2you' van Portes geeft tieners en jongeren de kans hun talenten te ontdekken én iets terug te geven aan de samenleving. Voor de invulling daarvan wordt gebruik gemaakt van wensen en initiatieven van bewoners. Zo volgden een drietal kinderen een opleiding bij een echte graffitikunstenaar en maakten als tegenprestatie een kunstwerk dat nu de sloophekken aan de Laan van Chartroise siert. Andere kinderen maakten tijdens de herfstvakantie twaalf foto-, schilder- en graffitikunstwerken van 1,5 x 2 meter. Deze werken zullen permanent het hondenuitlaatveld bij de Moerbeistraat en Pippelingstraat opfleuren. In de winter vindt de feestelijke opening plaats voor alle buurtbewoners.

 

Sporten en spelen
Medio november wordt ook in Overvecht (Park de Watertoren) een Cruyff Court geopend. Een Cruyff Court stimuleert kinderen en jongeren om samen te sporten en te spelen. Het wordt gefinancierd door de Stichting Cruyff Courts KNVB Velden en uit gelden van het Wijkactieplan. Ook het vernieuwde basketbalveld wordt nog dit jaar geopend. Dit veld heeft een nieuwe toplaag gekregen waardoor geluidshinder (stuiterende ballen) beperkt wordt. De opknapbeurt van het basketbalveld is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Richard Krajicek Foundation. Deze knapt ook het bestaande tennisveld aan de andere zijde van park De Watertoren op. Cumulus zal het sporten op de velden begeleiden en aansluiting zoeken met de sportverenigingen en andere organisaties.

 

Opbouwwerk Overvecht
Onder het begrip opbouwwerk gaat een enorme variatie aan activiteiten en processen schuil, die erop gericht is het samenleven en de positie van bewoners in een buurt of wijk te verbeteren. Vooral de samenwerking met bewoners en partners is essentieel voor het werk. Met de brochure 'Opbouwwerk in gebiedsaanpakken Overvecht, 2002-2012' geeft Cumulus Welzijn een gezicht aan het opbouwwerk in Overvecht. Aan de hand van een procesbeschrijving en zeven 'good practices' wordt ook duidelijk op welke wijze het opbouwwerk is verweven met de uitvoering van het wijkactieplan Doe Mee in Overvecht. De brochure is te bestellen via www.cumuluswelzijn.nl.

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven