september 2009

 

In dit nummer:
Raadsbesluit De Gagel
Huis kopen
Hoogzomer Hoograven
Romeinen in Kanaleneiland
Sloop Reitdiepstraat

 

Rubriek Krachtwijken
U in de Wijk
Master Micha
Activeringsteam
Doe Mee centrum

Portaal steunt startende


 

Raadsbesluit De Gagel
Op 1 oktober wordt in de Vechtse Banen een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over het gebiedsplan De Gagel. De bijeenkomst moet input opleveren voor raadsleden die op 19 november een besluit nemen over het plan. Daarna werken corporaties en gemeente samen met bewoners en belanghebbenden verder aan deelplannen. Medio september is een nieuwsbrief verschenen die bewoners informeert over het gebiedsplan, de besluitvorming erover en een plattegrond met alle voorgenomen maatregelen en wijzigingen. Voor meer informatie zie ook www.overvechtdegagelvernieuwt.nl

 

Huis kopen
Op zaterdag 19 september startte de verkoop van 56 ruime stadswoningen met tuin en een ondergrondse parkeergarage in het centrum van Kanaleneiland. Geïnteresseerde huurders uit de te slopen huurwoningen van Mitros en Portaal konden zich al eerder melden: zij krijgen voorrang. De woningen zijn ontworpen met verschillende bouwhoogtes en veel variatie in woonlagen. De straten tussen de blokken worden autoluw met voordeuren aan de straatkant zodat ontmoeting mogelijk is. De belangstelling voor de woningen aan de voet van de Prins Clausbrug is behoorlijk. Meer informatie via www.hetwordtmooi.nl

Hoogzomer Hoograven
Zo'n dertig collega's waren aanwezig bij de geslaagde bijeenkomst voor Utrecht Vernieuwt-professionals op 15 september in Hoograven. Assistent-wijkmanager Aart Jan Voogt presenteerde oude en nieuwe werkwijzen bij herstructurering. Projectleider Chris de Vet vertelde over zijn project 'Hart van Hoograven' en verzorgde daarna een rondleiding over het bouwterrein. De borrel werd geschonken op de pas gerenoveerde Robijnhof waar Rolf van der Weide van Bo-Ex het gezelschap uitnodigde voor een bezoek aan de museale Rietveldwoning. De derde en laatste bijeenkomst dit jaar staat gepland voor 5 november vanaf 15.00 uur. Noteer vast in je agenda. Het onderwerp wordt later bekend gemaakt.

Romeinen in Kanaleneiland
De gemeente Utrecht wil de Limes, de oude Romeinse grensweg die dwars door Utrecht loopt, zichtbaar maken en waar mogelijk adopteren in nieuwbouwactiviteiten. Het doel is om deze route een verbindende (culturele) functie te laten vervullen tussen diverse Utrechtse wijken. Eind september vond een eerste activiteit plaats in Kanaleneiland. Kinderen kregen les in een tent bovenop de voormalige grens van het Romeinse Rijk én vlak naast de archeologische opgraving. Zij groeven een kistje op met een steen die zij overhandigden aan Trees van Haarst, directeur Portaal Utrecht. In de bestrating en in de parkeergarage van het toekomstige woningcomplex in die wijk worden de sporen van de Limes blijvend zichtbaar gemaakt.

Sloop Reitdiepstraat 
Een draagvlakmeting onder bewoners van de Reitdiepstraat heeft uitgewezen dat ruim 80 procent akkoord gaat met de sloop van hun woning. Bo-Ex sloopt de 81 verouderde woningen om ruimte te maken voor de bouw van veertig eengezinswoningen en zestig appartementen. Maar liefst 90 procent van de zittende huurders bracht een stem uit. Samen met het bewonersplatform is een sociaal plan opgesteld voor huurders die hun woning moeten verlaten. Binnenkort ontvangen de huurders twee urgenties van de gemeente: de stadsvernieuwingsurgentie en een DUO-urgentie. Hiermee krijgen zij voorrang bij het zoeken naar andere tijdelijke of definitieve woonruimte. Huurders kunnen nadien terugkeren naar de nieuwbouw.

Rubriek Krachtwijken
 

 

U in de Wijk 
Medio september is 'U in de Wijk' van start gegaan, een project waarbij bewoners uit de wijken Kanaleneiland en Overvecht - onder professionele begeleiding - zelf een eigen nieuwsprogramma maken. De uitzendingen zijn op dinsdagen en woensdagen vanaf 18.00 uur te zien op UStad. De redactieleden hebben zich gecommitteerd door minstens een dag per week vrij te houden voor het project. Ook hebben zij een opleiding gevolgd. U in de Wijk wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit de Aanpak Krachtwijken. Naast Mitros en de gemeente is ook RTV Utrecht initiatiefnemer. Met bijdragen van Stichting Doen, KF Heinfonds en het Rabobank Stimuleringsfonds werden camera's en computers aangeschaft. Het streven is om wijktelevisie op termijn uit te breiden naar andere Utrechtse krachtwijken.

 

Master Micha
Ook de tweede bijeenkomst in de serie Masterclass Krachtwijken op 21 september jl. werd druk bezocht. Het thema: 'Jeugd in de krachtwijken' werd geïntroduceerd door master Micha de Winter. Na een interessant college werden hem twee cases voorgelegd: het succesvolle Utrechtse project 'vreedzame school, vreedzame wijk' en de komst van het jongerenloket als antwoord op de toenemende jeugdwerkloosheid. De waardering voor de bijeenkomst was hoog, zo bleek uit de evaluatieformulieren. De serie Masterclass Krachtwijken 2009 wordt op 25 november afgesloten met de werkconferentie 'Sterkere mensen, betere buurten'. Uitnodigingen daarvoor zijn reeds verstuurd. Aanmelden kan nog tot en met 14 oktober.

 

Activeringsteam
In Kanaleneiland is vlak voor de zomer het eerste activeringsteam aan de slag gegaan. In dit team werken SoZaWe, Inburgering en het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI) samen met als doel bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren tot scholing of werk. Het team gaat actief de straat op en sluit in haar aanpak aan bij alles wat al georganiseerd wordt voor deze doelgroep in de wijk. Kenmerken van de aanpak zijn: laagdrempelig én dichtbij. Het activeringsteam werkt vanuit het wijkservicecentrum aan de Marco Pololaan. Meer informatie bij Martyntje Brink: m.brink@utrecht.nl

 

Doe Mee centrum
Aan de Stroyenborchdreef in Overvecht wordt eind oktober Doe Mee Centrum De Einstein geopend. Naast het UCK (Utrechts centrum voor de Kunsten) zijn ook UCee station, een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, de voorschool van Cumulus, stichting Nice met huiswerkactiviteiten en U in de Wijk in het gebouw gehuisvest. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de verbouw en inrichting van de diverse ruimten. De Einstein fungeert als thuisbasis voor diverse projecten die zijn ontwikkeld vanuit het wijkactieplan 'Doe mee in Overvecht'.

 

Startende ondernemers
Portaal steunt startende ondernemers uit Kanaleneiland, Overvecht en Hoograven. Op kosten van deze woningcorporatie kunnen zij meedoen aan de Business Course van de Utrechtse Ondernemers Academie. De cursus bestaat uit workshops met onderwerpen als het maken van een ondernemingsplan, geldzaken en PR. Ook krijgt iedere cursist een persoonlijke coach en kunnen ze netwerken op bijeenkomsten met Utrechtse bedrijven. Voor de ronde in oktober is er nog plaats voor enkele cursisten. Voor meer informatie kun je bellen met de Utrechtse Ondernemers Academie via telefoonnummer 030-2363430 of kijk op www.uoa.nu

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

 

Uitschrijven