Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

Persberichten

Kwetsbare Utrechters onder dak

december 2005

Gezamelijk persbericht van gemeente Utrecht, Utrechtse woningcorporaties en zorgaanbieders

Voorkomen dat mensen hun huis uitgezet zullen worden door snel problemen te signaleren en te zorgen voor begeleiding. Hulp bij de overgang van een opvanginstelling naar zelfstandig wonen. Passende zorg en huisvesting voor degenen die daar niet toe in staat zijn. Dit zijn de afspraken die het college van Burgemeester en Wethouders gemaakt heeft voor de zorg en het huisvesten van sociaal kwetsbaren in de stad Utrecht. Uiteenlopende partijen rond wonen, zorg en opvang hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant Niemand hoort op straat.
Dit convenant is op vrijdag 9 december 2005 ondertekend door de Utrechtse Woningcorporaties (STUW), de zorginstellingen, maatschappelijke opvang, de gemeente en AGIS Zorgkantoor. Cliëntorganisaties zijn bij de totstandkoming van dit convenant betrokken. het bleef vandaag niet bij mooie woorden en goede intenties. In de vroege ochtenduren plaatsten woningcorporatie Bo-Ex, het Leger des Heils en de GG&GD de eerste steen van het hostel De Hoek voor verslaafde dak- en thuislozen aan de Kögllaan. Dit hostel vervangt de tijdelijke voorziening aan de Sartreweg; het eerste hostel van de stad Utrecht. Verder ondertekenen begin volgende week woningcorporatie Portaal en de GG&GD een intentieovereenkomst voor de realisatie van een hostel in Leidsche Rijn voor dezelfde doelgroep.
De bijzondere samenwerking heeft geleid tot een ketenaanpak van preventie, opvang en herstel voor het wonen van sociaal kwetsbaren. Daarbij gaat het om een aanbod van gedifferentieerde woonvormen, in combinatie met zorg en begeleiding. In het convenant Niemand hoort op straat zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de zorg en het wonen van sociaal kwetsbaren vastgelegd tot 2010. De woningcorporaties en zorginstellingen gaan samen voorzieningen exploiteren waarbij corporaties zorg dragen voor ‘de stenen’ en de instellingen de zorg en begeleiding van mensen zelf ter hand nemen. Instellingen en corporaties zijn overeengekomen dat mensen die (nog) niet zelfredzaam zijn, maar voor wie een zelfstandige woning wel de meest passende woonvorm is, een beroep kunnen doen op urgentie. Doel is het verbeteren van de uitstroom uit opvanginstellingen. Corporaties hebben ook de urgentiecriteria verruimd voor zelfstandig en begeleid wonen. Met het sluiten van het convenant Niemand hoort op straat is een nieuwe stap gezet om de keten van huisvesting en zorg duurzaam sluitend te maken. Dak- en thuisloze, veelal chronisch verslaafde mensen kunnen hierdoor een menswaardiger bestaan gaan leiden.

Utrecht is landelijk voorbeeld
Goede en gedifferentieerde huisvesting is één van de pijlers voor het verbeteren van de gezondheidssituatie van sociaal kwetsbaren. Daarbij gaat het om mensen die op straat leven of het risico lopen op straat terecht te komen. Om zorg en huisvesting voor iedereen in Utrecht te garanderen is de inspanning van vele partijen nodig. Dit komt omdat de problematiek van de dak- en thuislozen en probleemhuurders zeer complex is. De gemeente Utrecht voelde zich verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van deze partijen om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor knelpunten in de ketenzorg voor deze doelgroep. Utrecht vervult hiermee een landelijke voorbeeldfunctie. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn de hostels van het project BinnenPlaats van de GG&GD en het Groene Sticht van de Tussenvoorziening. Een zichtbaar resultaat is dat een toenemend aantal mensen van de straat onder dak is gebracht.

up