Home | Contact | Links      Samenwerkingsafspraken | Wonen-Welzijn-Zorg | Archief | Portefeuilles | Leefbaarheid
         Nieuws | Pers  

adres Postbus 24082
  3502 MB Utrecht
e-mail stuw@stuw.nl  

 

Persberichten

Utrechtse corporaties doen daadkrachtig aanbod aan de stad

12 oktober 2005

Gezamenlijk persbericht van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW)

De Utrechtse corporaties, verenigd in de STUW, doen de stad Utrecht en haar inwoners het aanbod om tot 2010 meer werk te maken van de stad. Niet door nieuwe onderhandelingen en convenanten. Niet door bestaande afspraken in twijfel te trekken. Maar wel door een extra inzet aan investeringen en menskracht. En door realistische afspraken die dus ook voortvarend worden nagekomen. De STUW investeert in een prettig woonklimaat, het doorbreken van segregatie en het vergroten van woon- en keuzemogelijkheden voor woningzoekenden. De aanpak kenmerkt zich door: extra woningproductie, meer verkoop en toewijzing gericht op gemengde wijken, een andere organisatie van de herstructurering, en extra aandacht voor bijzondere doelgroepen, zodat bijvoorbeeld niemand met kerst 2007 meer tegen zijn zin op straat slaapt.
De Utrechtse corporaties zien de realisatie van dit bod als een zakelijke en morele verplichting. De STUW zal jaarlijks rapporteren over de voortgang.

Andere aanpak
Het is tijd voor een nieuw élan: aanpakken en dóórpakken. De opgave in Utrecht is ingewikkeld. De woningmarkt kent hoge koopprijzen, lange wachttijden en weinig keuzevrijheid voor lage inkomens. Een aantal wijken kent nog steeds een concentratie van huishoudens met minder perspectief; ‘betere’ wijken lijken op slot te zitten. De leefbaarheid staat op veel plekken onder druk en stedelijke vernieuwing is meer dan de aanpak van woningen. En er zijn voor sommige, bijzondere, doelgroepen nog te weinig opvangplekken.
De STUW keert dat tij. Deels bovenop bestaande afspraken (De Utrechtse Overeenkomst en de Prestatie-afspraken) en deels als nadere uitwerking daarvan, pakt de STUW de stad verder aan en pakt zij ook dóór. De tijd van vergaderen, beleid maken, problemen opwerpen en zaken uitstellen is voorbij. De corporaties gaan aan de slag. Ze doen dat graag samen met de gemeente en met de bewoners.

Extra woningbouwproductie
Er moeten nog meer woningen worden bijgebouwd; daarbij zijn de condities waaronder in discussie. Bovenop de DUO-afspraken moeten er nog meer woningen gebouwd worden. Daarvoor moeten wel nieuwe locaties gevonden worden. Als de gemeente die aanwijst, bouwt de STUW zonder aarzelen en 30-40% daarvan zal sociale woningbouw zijn. Voor de grond betaalt de STUW een marktconforme prijs. Ook in Leidsche Rijn zorgt de STUW, als contramal voor de herstructurering, voor 1000 extra sociale huurwoningen. En ook hier wil de STUW niet dat de grondexploitatie onder druk komt door het rekenen van gereduceerde grondprijzen. De STUW betaalt bij deze extra woningen dus de vooraf berekende prijs.

Gemengde wijken
De verdeling van sociaal-economische groepen over de stad moet beter; gemengde wijken dus. Om die verdeling te verbeteren koopt de STUW in populaire wijken 200 woningen en 300 onzelfstandige eenheden en zet die om tot sociale huurwoningen. In herstructureringswijken worden er 600 extra woningen verkocht en 600-800 woningen in een hoger prijs- en kwaliteitssegment gebracht. In 2006 start de STUW ook met experimenten in de woningtoewijzing om voor starters de wachttijd te verkorten, de doorstroming te bevorderen en de segregatie tegen te gaan.

Bijzondere doelgroepen
De opvang van bijzondere doelgroepen moet worden geïntensiveerd: meer plaatsen. De STUW ontwikkelt/realiseert tot 2010 voor de bijzondere doelgroepen 500 plaatsen, naast nog eens 390 die nu ‘in onderzoek’ zijn. De STUW stelt jaarlijks 35 (nu 24) instellingswoningen en 250 wooneenheden (nu 170) voor urgente gevallen beschikbaar zijn. Tot slot garandeert de STUW dat vanaf kerst 2007 niemand in Utrecht meer tegen zin op straat slaapt.

Organisatie herstructurering
De huidige aanpak van herstructurering in wijken is te groot, divers en moeilijk; tijd voor een nieuw model. De STUW wil voor wijken, om te beginnen met Overvecht, een andere aanpak. Daarbij levert de gemeente de plannen van eisen en de randvoorwaarden en gaan de corporaties daarbinnen aan de slag. De grond wordt aan het begin van het project in één keer overgedragen aan de corporatie. De corporatie gaat, in overleg met haar bewoners aan de slag en neemt alle risico’s voor haar rekening. De gemeente doet voorts voortvarend haar werk. ‘Tijdens de verbouwing’ doet de corporatie ook het beheer van de publieke ruimte, kan zij tijdelijk andere woonruimteverdelingsregels toepassen en richten de investerende corporaties één rechtspersoon op die voor de gemeentelijke gebiedsmanager als aanspreekpunt dient. In twee gebieden in Overvecht willen de corporaties zo aan de slag en dat begin 2006 effectueren.
De corporaties proberen bij ingrepen aan complexen een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen en helder te communiceren over de strategie (ook als er geen beduidende meerderheid vóór is). Daarnaast garanderen zij bewoners desgewenst een terugkeer in de wijk na de ingreep. Bij vervangende huisvesting wordt, onder voorwaarden, de huurverhoging beperkt tot die uit de sociale huursector.

Tot slot biedt de STUW jaarlijks aan 25 jongeren/kinderen (tot 23 jaar) van huurders een stageplaats in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid

up